โครงการที่ชนะเลิศในหมวดศิลปะเพื่อสังคมคือ “โครงการ The Missing Shoes” ประติมากรรมรองเท้าที่หายไป โดย“กัญญารัตน์ โมษะวิสุทธิ์”

โครงการที่ชนะเลิศในหมวดศิลปะเพื่อสังคมคือ ?โครงการ The Missing Shoes? ประติมากรรมรองเท้าที่หายไป โดย?กัญญารัตน์ โมษะวิสุทธิ์?