งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ(ศตจ.)

งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ(ศตจ.)