นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์ เลขานุการศูนย์อำนวยการปฎิบัติการแก้ไขหนี้ภาคประชาชน

นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์ เลขานุการศูนย์อำนวยการปฎิบัติการแก้ไขหนี้ภาคประชาชน