ต้นชาน้ำมัน ปลูกในพื้นที่ปางมะหัน โครงการพัฒนาดอยตุง

ต้นชาน้ำมัน ปลูกในพื้นที่ปางมะหัน โครงการพัฒนาดอยตุง