รายได้ต่อหัวเฉลี่ยโครงการพัฒนาดอยตุง

รายได้ต่อหัวเฉลี่ยโครงการพัฒนาดอยตุง