เจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วย เพื่อให้รู้จริง

เจ้าหน้าที่ก็ต้องลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วย เพื่อให้รู้จริง