สภาป่วน ! การประชุมรัฐสภาเมื่อ 27 มี.ค. 2555 เพื่อพิจารณาญัตติขอให้ที่ประชุมฯ มีมติให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 127 เป็นไปอย่างวุ่นวาย หลังจากนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา ได้พยายามขอให้ที่ประชุมลงมติในญัตติดังกล่าว ทำให้สส.พรรคประชาธิปัตย์ยืนประท้วงและส่งเสียงโห่นายสมศักดิ์แสดงความไม่พอใจหลายครั้งจนกระทั่งต้องสั่งพักประชุมถึงสองครั้ง ที่มา : http://www.posttoday.com/media/content/2012/03/27/9F5495F6F44147DD9A03401EB5786B71.jpg

สภาป่วน ! การประชุมรัฐสภาเมื่อ 27 มี.ค. 2555 เพื่อพิจารณาญัตติขอให้ที่ประชุมฯ มีมติให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 127 เป็นไปอย่างวุ่นวาย หลังจากนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา ได้พยายามขอให้ที่ประชุมลงมติในญัตติดังกล่าว ทำให้สส.พรรคประชาธิปัตย์ยืนประท้วงและส่งเสียงโห่นายสมศักดิ์แสดงความไม่พอใจหลายครั้งจนกระทั่งต้องสั่งพักประชุมถึงสองครั้ง ที่มา : http://www.posttoday.com/media/content/2012/03/27/9F5495F6F44147DD9A03401EB5786B71.jpg