การเปรียบเทียบงบชำระหนี้ที่ได้รับการจัดสรรและไม่ได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ 2547-2555

การเปรียบเทียบงบชำระหนี้ที่ได้รับการจัดสรรและไม่ได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ 2547-2555