ศ.ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์” อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในฐานะคณะที่ปรึกษา ของผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมกับนักวิชาการอื่นอีกรวม 10 ชีวิต เพื่อศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2550

ศ.ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์? อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในฐานะคณะที่ปรึกษา ของผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมกับนักวิชาการอื่นอีกรวม 10 ชีวิต เพื่อศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2550

ศ.ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์” อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในฐานะคณะที่ปรึกษา ของผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมกับนักวิชาการอื่นอีกรวม 10 ชีวิต เพื่อศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2550