นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ ผู้อำนวยการ องค์การค้าของสกสค.

นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ ผู้อำนวยการ องค์การค้าของสกสค.

นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค.