นางคำปัน นพพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเถอตะเคียนเลื่อน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

นางคำปัน นพพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเถอตะเคียนเลื่อน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

นางคำปัน นพพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเถอตะเคียนเลื่อน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์