หนังสือบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2555 เพื่อนำเสนอให้นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พิจารณาทบทวนตามความเห็น

หนังสือบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเรื่อง-ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี-ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี-พ.ศ.2555-เพื่อนำเสนอให้นางสาว-ยิ่งลักษณ์-ชินวัตร-นายกรัฐมนตรี-พิจารณาทบทวนตามความเห็น