หนังสือบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2555 เพื่อนำเสนอให้นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พิจารณาทบทวนตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงพัฒนากฎหมายด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ ในนามคปก.

สำเนา-ความเห็นกองทุนสตรี