ThaiPublica > Data Visualization > Infographics > การโอนภาระหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯให้ธนาคารแห่งประเทศไทย

การโอนภาระหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯให้ธนาคารแห่งประเทศไทย

26 กุมภาพันธ์ 2012


ภาระหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ 14 ปี ชำระเงินต้นแค่ 163,225.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเพียง 13% ของยอดหนี้ทั้งหมด ขณะที่ภาระดอกเบี้ยจ่ายสูงถึง 675, 297 ล้านบาท
ภาระหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ 14 ปี ชำระเงินต้นแค่ 163,225.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเพียง 13% ของยอดหนี้ทั้งหมด ขณะที่ภาระดอกเบี้ยจ่ายสูงถึง 675, 297 ล้านบาท