ยอดคงค้างหนี้สาธารณะต่อจีดีพี ข้อมูลแสดงเป็นรายปีงบประมาณ

ยอดคงค้างหนี้สาธารณะต่อจีดีพี ข้อมูลแสดงเป็นรายปีงบประมาณ