ภาระหนี้ต่องบประมาณ ข้อมูลแสดงเป็นรายปีงประมาณ

ภาระหนี้ต่องบประมาณ ข้อมูลแสดงเป็นรายปีงประมาณ