นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง (ถ่ายที่วิหารชเวนันดอร์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า)

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง (ถ่ายที่วิหารชเวนันดอร์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า)

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง (ถ่ายที่วิหารชเวนันดอร์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า)