เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาลระหว่างปี 2551-2553 ที่มา : สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาลระหว่างปี 2551-2553 ที่มา : สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาลระหว่างปี 2551-2553 ที่มา : สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ