ตัวแทนจากสหภาพแรงงานองค์การค้าของคุรุสภา ที่มา : http://www.moe.go.th/websm/news_oct08/news_oct289.html

ตัวแทนจากสหภาพแรงงานองค์การค้าของคุรุสภา ที่มา : http://www.moe.go.th/websm/news_oct08/news_oct289.html

ตัวแทนจากสหภาพแรงงานองค์การค้าของคุรุสภา ที่มา : http://www.moe.go.th/websm/news_oct08/news_oct289.html