ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มา : http://www.sasithara.com/index.php?lay=show&ac=photo_view&event_id=13203&pagephoto=2

ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มา : http://www.sasithara.com/index.php?lay=show&ac=photo_view&event_id=13203&pagephoto=2

ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มา : http://www.sasithara.com/index.php?lay=show&ac=photo_view&event_id=13203&pagephoto=2