ประมาณการมูลค่าและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายฝั่งทะเลใต้ช่วง 15 ปีข้างหน้า

ประมาณการมูลค่าและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายฝั่งทะเลใต้ช่วง 15 ปีข้างหน้า

ประมาณการมูลค่าและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายฝั่งทะเลใต้ช่วง 15 ปีข้างหน้า