ประธานาธิบดีบารัก โอบามา ที่มาภาพ : http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/imagecache/home_hero_rotator_main/hero_feature/hero_image/hero_sotu.jpg

ประธานาธิบดีบารัก โอบามา ที่มาภาพ : http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/imagecache/home_hero_rotator_main/hero_feature/hero_image/hero_sotu.jpg

ประธานาธิบดีบารัก โอบามา ที่มาภาพ : http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/imagecache/home_hero_rotator_main/hero_feature/hero_image/hero_sotu.jpg