ที่มาภาพ : http://www.google.co.th/imgres?q=seed&um=1&hl=th&biw=1010&bih=510&tbm=isch&tbnid=VUVPgyqrrgefaM:&imgrefurl=http://www.prakan.ac.th/Link-Data/natineebio/p6.html&docid=gCEJ0EBaZY6tJM&imgurl=http://www.prakan.ac.th/Link-Data/natineebio/jatropha-seed-sprout.jpg&w=500&h=474&ei=VZUTT7SUDYjJrQeSsciXAg&zoom=1&iact=hc&vpx=581&vpy=176&dur=1071&hovh=219&hovw=231&tx=146&ty=168&sig=103815333973391429579&page=2&tbnh=134&tbnw=149&start=10&ndsp=10&ved=1t:429,r:3,s:10