แท่นขุดเจาะก๊าซหลุมเยตากุน ที่มาภาพ : http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%99&hl=th&gbv=2&biw=1010&bih=510&tbm=isch&tbnid=4xKijxh0u8TjLM:&imgrefurl=http://www2.manager.co.th/IndoChina/ViewNews.aspx%3FNewsID%3D9540000020007%26TabID%3D3%26&docid=bigR3yajJ-p_vM&imgurl=http://www2.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx%253FID%253D1811816&w=658&h=438&ei=NzQLT4WGKszprQef8YnsDw&zoom=1&iact=hc&vpx=264&vpy=206&dur=55&hovh=183&hovw=275&tx=210&ty=102&sig=103815333973391429579&page=2&tbnh=130&tbnw=156&start=9&ndsp=10&ved=1t:429,r:1,s:9