การชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายแก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ

การชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายแก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ