เงื่อนไขแบ่งความรับผิดชอบหนี้สาธารณะจากการชดใช้ความเสียหายแก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ

เงื่อนไขแบ่งความรับผิดชอบหนี้สาธารณะจากการชดใช้ความเสียหายแก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ