ภาระหนี้สาธารณะจากการชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ

ภาระหนี้สาธารณะจากการชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ