นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานกรรมการชุมชนสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัดและประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ

นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานกรรมการชุมชนสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัดและประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ

นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานกรรมการชุมชนสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัดและประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ