นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รักษาราชการแทน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รักษาราชการแทน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รักษาราชการแทน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน