เครื่องสูบน้ำที่เร่งสูบออกจากนิคมโรจนะ ที่มาภาพ: http://www.matichon.co.th/online/2011/11/13220428221322042910l.jpg

เครื่องสูบน้ำที่เร่งสูบออกจากนิคมโรจนะ ที่มาภาพ: http://www.matichon.co.th/online/2011/11/13220428221322042910l.jpg

เครื่องสูบน้ำที่เร่งสูบออกจากนิคมโรจนะ ที่มาภาพ: http://www.matichon.co.th/online/2011/11/13220428221322042910l.jpg