สรุปจำนวน ATM ที่ปิดสูงสุดในแต่ละจังหวัด

สรุปจำนวน ATM ที่ปิดสูงสุดในแต่ละจังหวัด