ThaiPublica > คอลัมน์ > อ่านค่านิยมผ่านรัฐธรรมนูญ

อ่านค่านิยมผ่านรัฐธรรมนูญ

9 กันยายน 2011


สฤณี อาชวานันทกุล

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ในเมื่อประเทศประกอบด้วยประชาชนหลายภาคส่วน เนื้อหาในรัฐธรรมนูญก็น่าจะสะท้อน “ค่านิยม” ที่คนในชาติเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นคุณค่าที่สำคัญและควรค่าแก่การยกย่อง ปกป้องและส่งเสริม

แต่ในโลกแห่งความจริง รัฐธรรมนูญอาจสะท้อนค่านิยมของผู้ออกกฎหมาย ผู้มีอำนาจนอกรัฐธรรมนูญ หรือผู้เชี่ยวชาญในการฉีกรัฐธรรมนูญ มากกว่าประชาชนคนทั่วไป โดยเฉพาะในประเทศที่ยังมิได้เป็นประชาธิปไตย หรือเป็นประชาธิปไตยเพียงครึ่งใบ วันนี้ผู้เขียนขอประเดิมคอลัมน์ Info * Graphic * Fun ด้วยการ “นับคำ” เนื้อหารัฐธรรมนูญของประเทศไทย อังกฤษ อเมริกา สิงคโปร์ และภูฎาน และนำเสนอเป็นแผนภาพคำ เพื่อฉายภาพให้เห็นเด่นกว่าเดิมว่า ค่านิยมที่สะท้อนผ่านรัฐธรรมนูญนั้นเป็นฉันใด

ถ้าหากท่านอยากรู้ว่ากฎหมายสูงสุดของแต่ละประเทศให้ความสำคัญกับประชาชน (สะท้อนหยาบๆ ผ่านความถี่ของการใช้คำอย่าง “บุคคล” “สาธารณะ” “สิทธิ” “person” “right” “citizens” “electors”) กลไกรัฐ (คำอย่าง “รัฐสภา” “รัฐบาล” “วุฒิสภา” “รัฐวิสาหกิจ” “parliament” “representative” “President” “office” “law”) มากน้อยกว่ากันเพียงใด และค่านิยมใดบ้างที่เรา “อ่าน” ได้จากรัฐธรรมนูญ (อาทิ ความถี่ของการเปิดช่องให้รัฐออกกฎหมายที่จำกัดสิทธิในรัฐธรรมนูญได้ เช่นคำทำนอง “ตามที่กฎหมายบัญญัติ” “เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย”)

ขอเชิญทัศนาและตรึกตรอง

หมายเหตุ: ในภาพแต่ละภาพ ขนาดของคำแสดงความถี่ที่คำนั้นๆ ปรากฏในรัฐธรรมนูญ ผู้เขียนลบคำทั่วไปที่ใช้บ่อย เช่น มาตรา, ทั้งนี้, and, clause ฯลฯ เพื่อให้เห็นคำสำคัญได้อย่างชัดเจนขึ้น

1. รัฐธรรมนูญไทย

คำซ้ำในรัฐธรรมนูญไทย
คำซ้ำในรัฐธรรมนูญไทย

2. รัฐธรรมนูญอเมริกา

คำซ้ำในรัฐธรรมนูญอเมริกา
คำซ้ำในรัฐธรรมนูญอเมริกา

3. บทบัญญัติสำคัญๆ ในกฎหมายอังกฤษ (อังกฤษไม่มีรัฐธรรมนูญ เนื้อหาในภาพนี้มาจากบทบัญญัติหลักในกฎหมายสำคัญๆ ซึ่งเผยแพร่โดยสถานทูตอังกฤษ)

บทบัญญัติสำคัญๆ ในกฎหมายอังกฤษ
บทบัญญัติสำคัญๆ ในกฎหมายอังกฤษ

4. รัฐธรรมนูญสิงคโปร์

คำซ้ำในรัฐธรรมนูญสิงคโปร์
คำซ้ำในรัฐธรรมนูญสิงคโปร์

5. รัฐธรรมนูญภูฏาน (Druk Gyalpo หมายถึงประมุขของประเทศ ปัจจุบันคือสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก)

คำซ้ำในรัฐธรรมนูญภูฏาน
คำซ้ำในรัฐธรรมนูญภูฏาน

ที่มาของข้อมูล

1. รัฐธรรมนูญไทย: http://th.wikisource.org/wiki/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_๒๕๕๐/รวมทุกหมวด
2. รัฐธรรมนูญอเมริกา: http://www.usconstitution.net/const.txt
3. บทบัญญัติหลักๆ ในกฎหมายอังกฤษ: http://www.servat.unibe.ch/icl/uk00000_.html
4. รัฐธรรมนูญสิงคโปร์: http://statutes.agc.gov.sg/non_version/cgi-bin/cgi_retrieve.pl?actno=REVED-const
5. รัฐธรรมนูญภูฏาน: http://www.constitution.bt/TsaThrim%20Eng%20(A5).pdf