ThaiPublica > สัมมนา “การบริหารจัดการน้ำ : ข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ หรือทีดีอาร์ไอ ร่วมกับ International Development Research Centre หรือ IDRC ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

สัมมนา “การบริหารจัดการน้ำ : ข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ หรือทีดีอาร์ไอ ร่วมกับ International Development Research Centre หรือ IDRC ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

2 กรกฎาคม 2015


ป้ายคำ :