นางพรรณี สถาวโรดม ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

นางพรรณี สถาวโรดม ประธานกรรมการธนาคารออมสิน