ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ หัวหน้าโครงการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ หัวหน้าโครงการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ หัวหน้าโครงการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย