Thailand SDGs Forum 2018 #1: “Localizing the SDGs” กลับสู่รากเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทที่เราเป็นในทุกระดับสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

Thailand SDGs Forum 2018 #1: “Localizing the SDGs” กลับสู่รากเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทที่เราเป็นในทุกระดับสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ปิดรับลงทะเบียนร่วมงานแล้ว!! Thsdg18#1 : งานสัมมนา Thailand SDGs Forum 2018 “ Localizing the SDGs (Thailand’s Sustainable Business Guide) 18 พฤษภาคม 2561 นี้

ปิดรับลงทะเบียนร่วมงานแล้ว!! Thsdg18#1 : งานสัมมนา Thailand SDGs Forum 2018 “ Localizing the SDGs (Thailand’s Sustainable Business Guide) 18 พฤษภาคม 2561 นี้

“ศูนย์วิจัยภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ม.มหิดลเปิดหลักสูตร ป.เอกแห่งแรกของโลกว่าด้วย “ผู้นำที่ยั่งยืน” และ “ศาสตร์พระราชา”

จะยั่งยืนหรือล้มเหลวอยู่ที่ผู้นำ?: “ศูนย์วิจัยภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ม.มหิดลเปิดหลักสูตร ป.เอกแห่งแรกของโลกว่าด้วย “ผู้นำที่ยั่งยืน” และ “ศาสตร์พระราชา”

 “A Call to Action” รายงานประเมินตนเองด้านความยั่งยืนฉบับแรกของไทย : เราอยู่ไหน และเราจะไปไหนต่อ

 “A Call to Action” รายงานประเมินตนเองด้านความยั่งยืนฉบับแรกของไทย SEP for SDGs พอเพียงเพื่อยั่งยืน : เราอยู่ไหน และเราจะไปไหนต่อ

“ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” แนะปรัชญาการพัฒนาภาคเกษตรและชนบทให้ยั่งยืน “ต้องวิ่งมาราธอน” ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9

“ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” แนะปรัชญาการพัฒนาภาคเกษตรและชนบทให้ยั่งยืน “ต้องวิ่งมาราธอน”ตามรอยในหลวงรัชกาลที่9

หลังเวทีประชุม G-77 กับเป้าหมายเคลื่อน “เศรษฐกิจพอเพียง” สู่เวทีโลก

เวทีประชุม G-77 กับเป้าหมายเคลื่อน “เศรษฐกิจพอเพียง” สู่เวทีโลก เป็นเวทีให้ประเทศกำลังพัฒนาส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือใต้-ใต้ (South-South Cooperation) และเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะแสดงศักยภาพในฐานะผู้สามารถผลักดันผลประโยชน์ให้ประเทศกำลังพัฒนา พร้อมๆ กับการแสดงบทบาทนำบนเวทีสหประชาชาติ โดยเลือกหยิบ 3 ประเด็นหลักอันได้แก่ 1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 3. การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเป้าหมายในการผลักดันให้ประเทศสมาชิกกลุ่ม 77 จาก 134 ประเทศได้พัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอีก 15 ปีข้างหน้าร่วมกัน