Data Journalism – Why now? (Vol.1)

ทุกวันนี้ผู้อ่านมีทางเลือกมากขึ้น คุณภาพของ content ต้องดีขึ้น ถ้าเราสร้าง content ของสื่อที่ดี (มีข้อมูล หลักฐาน ความจริงมาประกอบ) คนอ่านที่ได้เสพของดีๆ ก็เหมือนได้กินยาบำรุงชั้นดี คนอ่านจะเริ่มแยกแยะออกว่าอะไรดีไม่ดี เหมือน detox การเสพข่าว เริ่มสร้าง demand ของคนเสพที่ต้องการอ่าน content คุณภาพมากขึ้น เพราะฉะนั้น การนำเสนอข่าวต้องเปลี่ยน ถ้าเราอยากให้คน engage และคิดวิเคราะห์เพื่อหันมาใช้เหตุผลในการคิดมากขึ้น

ลวง พราง ล่วงรู้ (ข้อมูล)

เวลาเห็นตัวเลขภาพรวมอย่าด่วนสรุป(นักการเมืองมักจะใช้วิธีนี้ในการชักจูงให้คนมองเห็นอะไรตามที่ต้องการ) ให้ดูว่าสามารถมองโดยใช้ตัวแปร lurking/confounding variable ได้รึเปล่า การตั้งคำถามเพื่อค้นหาตัวแปรซ่อนเป็นเรื่องสำคัญต้องใช้ประสบการณ์การฝึกฝน เพราะจะช่วยให้เราเห็นความเป็นจริงแบบแยบยลที่ซ่อนอยู่ได้

Data Art – เล่าเรื่อง data ใกล้ตัวด้วยภาพ

รอบๆ ตัวเรามีอะไรหลายสิ่งที่มองไม่เห็น เช่น อากาศ เสียง พลังงานไฟฟ้า สัญญาณมือถือหรือแม้แต่ “ข้อมูล หรือ data” ข้อมูลมีอยู่รอบๆ ตัวเราแต่เรามักไม่เคยสังเกตและชอบคิดไปว่าเมื่อพูดถึงข้อมูลก็ต้องเป็นอะไรที่แสดงผลออกมาเป็นตัวเลขหรือกราฟรูปแบบต่างๆ เท่านั้น วันนี้ผมจะเอาเรื่องที่คนคิดว่าไกลตัวอย่าง “ข้อมูล” มาทำให้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น โดยการวาดภาพวิเคราะห์ “ข้อมูล” ชีวิตส่วนตัวจากเฟซบุ๊กของผม (personal analytics visualization) เพื่อเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้อ่านได้เห็นภาพตามกัน