โครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท บททดสอบความโปร่งใสรัฐบาลยิ่งลักษณ์ (ตอนที่ 1)

โครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท บททดสอบความโปร่งใสรัฐบาลยิ่งลักษณ์ (ตอนที่ 1)

ข้อสังเกตและข้อสงสัยบางประการเกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อสังเกตเบื้องต้นและคำถามบางประการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเพื่อปราศจากอคติและข้อสงสัยต่าง ๆ อีกทั้งเป็นการแสดงเจตนาที่โปร่งใสในการดำเนินโครงการนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ. ควรเปิดเผยเอกสารทุกฉบับลงในเว็บไซด์ ของ “สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ” หรือ สบอช. (www.waterforthail.go.th) เพื่อให้สังคมได้รับทราบข้อมูลและมีส่วนร่วมติดตาม หรือตรวจสอบท้วงติงโดยไม่ต้องมีความเคลือบแคลงใจ สงสัยกัน