หลังเวทีประชุม G-77 กับเป้าหมายเคลื่อน “เศรษฐกิจพอเพียง” สู่เวทีโลก

เวทีประชุม G-77 กับเป้าหมายเคลื่อน “เศรษฐกิจพอเพียง” สู่เวทีโลก เป็นเวทีให้ประเทศกำลังพัฒนาส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือใต้-ใต้ (South-South Cooperation) และเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะแสดงศักยภาพในฐานะผู้สามารถผลักดันผลประโยชน์ให้ประเทศกำลังพัฒนา พร้อมๆ กับการแสดงบทบาทนำบนเวทีสหประชาชาติ โดยเลือกหยิบ 3 ประเด็นหลักอันได้แก่ 1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 3. การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเป้าหมายในการผลักดันให้ประเทศสมาชิกกลุ่ม 77 จาก 134 ประเทศได้พัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอีก 15 ปีข้างหน้าร่วมกัน

ซีรีส์ 15 ปี วิกฤติ 2540 ดร.ธาริษา วัฒนเกส (9) : การก่อหนี้ภาครัฐและเอกชน “ต้องมีสติ”

ซีรีส์ 15 ปี วิกฤติ 2540 คำต่อคำ ดร.ธาริษา วัฒนเกส (9): เตือนภาครัฐ และเอกชน ระวังการก่อหนี้ แนะยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง