“A Call to Action” รายงานประเมินตนเองด้านความยั่งยืนฉบับแรกของไทย : เราอยู่ไหน และเราจะไปไหนต่อ

 “A Call to Action” รายงานประเมินตนเองด้านความยั่งยืนฉบับแรกของไทย SEP for SDGs พอเพียงเพื่อยั่งยืน : เราอยู่ไหน และเราจะไปไหนต่อ

Thailand SDGs Forum #1 (1) : ไทยสอบตก “ความยั่งยืน” พัฒนาคน การศึกษา นักวิชาการชี้ถ้ารัฐยังไม่ปรับวิธีคิด – โครงสร้าง อีก 15 ปีเราจะสอบตกเหมือนเดิม

สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าและมูลนิธิมั่นพัฒนา เชิญชวนผู้นำทางความคิดและตัวแทนจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐ ธุรกิจและภาคประชาสังคมร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อหาคำตอบ ของผลกระทบจากทิศทางการพัฒนาใหม่ และทางออกในการ “เปลี่ยนผ่าน” แนวพัฒนาในระดับสากลเพื่อประโยชน์สูงสุดของเป้าหมายในการพัฒนาประเทศไทย ในโครงการ Thailand SDGs Forum ครั้งที่ 1

หลังเวทีประชุม G-77 กับเป้าหมายเคลื่อน “เศรษฐกิจพอเพียง” สู่เวทีโลก

เวทีประชุม G-77 กับเป้าหมายเคลื่อน “เศรษฐกิจพอเพียง” สู่เวทีโลก เป็นเวทีให้ประเทศกำลังพัฒนาส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือใต้-ใต้ (South-South Cooperation) และเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะแสดงศักยภาพในฐานะผู้สามารถผลักดันผลประโยชน์ให้ประเทศกำลังพัฒนา พร้อมๆ กับการแสดงบทบาทนำบนเวทีสหประชาชาติ โดยเลือกหยิบ 3 ประเด็นหลักอันได้แก่ 1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 3. การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเป้าหมายในการผลักดันให้ประเทศสมาชิกกลุ่ม 77 จาก 134 ประเทศได้พัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอีก 15 ปีข้างหน้าร่วมกัน

ซีรีส์ 15 ปี วิกฤติ 2540 ดร.ธาริษา วัฒนเกส (9) : การก่อหนี้ภาครัฐและเอกชน “ต้องมีสติ”

ซีรีส์ 15 ปี วิกฤติ 2540 คำต่อคำ ดร.ธาริษา วัฒนเกส (9): เตือนภาครัฐ และเอกชน ระวังการก่อหนี้ แนะยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง