Tag: เมกะโปรเจ็กต์

“เอกนิติ” ผอ.สคร.กางแผนเมกะโปรเจกต์รัฐบาลประยุทธ์ ด้วยกองทุน “Thailand Future Fund” – สถานะ 7 รัฐวิสาหกิจหลังฟื้นฟู

4 มกราคม 2017

“เอกนิติ” ผอ.สคร.กางแผนเมกะโปรเจกต์รัฐบาลประยุทธ์ ด้วยกองทุน “Thailand Future Fund” – สถานะ 7 รัฐวิสาหกิจหลังฟื้นฟู

ครม. เร่งดันเมกะโปรเจกต์ เร่งประมูลก่อนสิ้นปี 6 โครงการ 1.8 แสนล้าน – แจงคืบหน้า พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่

2 ธันวาคม 2015

ครม. เร่งดันเมกะโปรเจกต์ ลุยประมูลก่อนสิ้นปี 6 โครงการ 1.8 แสนล้าน – แจงคืบหน้า พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ วิเคราะห์ธุรกิจเด่นรับเมกะโปรเจกต์คมนาคมไทย

12 พฤศจิกายน 2015

อีไอซีประเมินว่าเมื่อเมกะโปรเจกต์คมนาคมไทยแล้วเสร็จ จะทำให้ศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานของไทยทัดเทียมกับนานาประเทศ เช่น สัดส่วนความยาวเส้นทางรถไฟฟ้าต่อประชากรในกรุงเทพฯ จะเพิ่มเป็น 23 กิโลเมตร/ล้านคนซึ่งใกล้เคียงกับเมืองใหญ่อย่างโตเกียวที่มีความสะดวกสบายในการเดินทางมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก หรืออัตราส่วนความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของสนามบินระหว่างประเทศต่อจำนวนผู้โดยสารในปัจจุบันจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวจาก 0.8 ในปัจจุบันเป็น 1.6 ซึ่งจะสูงกว่า มาเลเซีย สิงคโปร์ และญี่ปุ่น

การเมืองของเมกะโปรเจกต์ยุค “สยามใหม่”

25 มิถุนายน 2013

คำถามสำคัญต่อการตัดสินใจสร้างเมกะโปรเจกต์ทั้งหลายไม่ว่าในยุคสยามใหม่ หรือในยุคยิ่งลักษณ์นั้น ก็คือผู้ตัดสินใจจะเลือกเกณฑ์ผลประโยชน์ใดและของใคร ในการเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ