TDRI แนะรัฐปรับ “โมเดลเศรษฐกิจ” รับมือยุคเทคโนโลยีปั่นป่วน – เปิด 3 ภาพประเทศไทยในอนาคตและงาน 3H ที่จะไม่ถูกกระทบ

TDRI แนะรัฐปรับ “โมเดลเศรษฐกิจ” รับมือยุคเทคโนโลยีปั่นป่วน – เปิด 3 ภาพประเทศไทยในอนาคตและงาน 3H ที่จะไม่ถูกกระทบ

สัมมนาทีดีอาร์ไอ 2016 “ให้รัฐปรับบทบาทตนเอง” (ตอนที่1): ลดทับซ้อน แยกบทบาท “ผู้เล่น-ผู้กำกับ-ผู้วางนโยบาย”

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) จัดงานสัมมนาประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “ปรับบทบาทภาครัฐไทย…ให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี” ซึ่งมีนักวิจัยนำเสนอในหลายหัวข้อ สำหรับ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย ทีดีอาร์ไอ ได้นำเสนอประเด็น “ให้รัฐปรับบทบาทตนเอง”

สัมมนาทีดีอาร์ไอ 2016: ปรับบทบาทภาครัฐไทย…ให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี – “ให้ท้องถิ่นตัดสินใจ ตอบโจทย์คนในพื้นที่”

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) จัดงานสัมมนาประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “ปรับบทบาทภาครัฐไทย…ให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี”

สร้าง “คนเก่ง” ให้เป็น “ครูสอนดี”

“ครูสอนดี”จำเป็นต้องรู้เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง แต่การรู้อย่างลึกซึ้งนี้มิใช่เพียงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการหรือการใช้ความรู้ได้อย่างถูกต้องเท่านั้น “ครูสอนดี” ยังต้องเข้าใจเนื้อหาจากมุมมองและฐานความรู้ของนักเรียน แปลงเนื้อหาสู่โจทย์และกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้เนื้อหาดังกล่าว และสามารถวิเคราะห์และแก้ไขความเข้าใจผิดในเนื้อหาของนักเรียนได้ ความรู้และทักษะนี้สมรรถนะเฉพาะของวิชาชีพครู ซึ่งเรียกกันว่า “ความรู้และทักษะด้านเนื้อหาวิชาสำหรับการจัดการเรียนรู้”

ความล้มเหลวของระบบการประเมินผลการศึกษาไทย: สาเหตุและข้อเสนอแนะ

ความล้มเหลวของระบบการประเมินผลการศึกษาไทย : สาเหตุและข้อเสนอแนะ ตัวชี้วัดระบุคุณภาพนักเรียนตกต่ำ ครูแบกภาระทำเอกสารประเมินคุณภาพโรงเรียน เวลาเตรียมการสอนน้อยลง

เราจะสร้างความรับผิดชอบทางการศึกษาได้อย่างไร: แนวคิดและประสบการณ์ในต่างประเทศ

เราจะสร้างความรับผิดชอบทางการศึกษาได้อย่างไร: แนวคิดและประสบการณ์ในต่างประเทศ