Tag: รายงานธนาคาร มิ.ย. 2555

ธนาคารโลกเรียกร้องประเทศกำลังพัฒนาสร้างเศรษฐกิจในประเทศให้เข้มแข็ง รองรับวิกฤติโลก

13 มิถุนายน 2012

ธนาคารโลกเรียกร้องให้ประเทศกำลังพัฒนาสร้างความเข้มแข็งพื้นฐานเศรษฐกิจในประเทศเพื่อให้รอดพ้นวิกฤติเศรษฐกิจโลก