เศรษฐกิจโลก – เศรษฐกิจไทย…เมื่อผันผวนเกินคาดเดา Scenario Analysis อาจไม่ตอบโจทย์

เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย เมื่อโลกมันผันผวน นอกจากเหตุการณ์จะคาดเดายากแล้ว เรายังไปทำนายผลของเหตุการณ์ยากไปกว่าเดิมอีก เพราะฉะนั้น Scenario Analysis อาจจะไม่ตอบโจทย์

สร้างเสริมความโปร่งใสทางการคลังให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สภาพการณ์ในปัจจุบันของ อปท. หลายๆ แห่งทำให้อาจมองได้ว่า อปท. เหล่านี้มีลักษณะใกล้เคียงกับส่วนราชการเป็นอย่างมาก นั่นคือ อปท. ทำหน้าที่เสมือนเป็นหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาลและดำเนินการตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนดขึ้น โดยที่ อปท. เหล่านี้แทบไม่มีบทบาทในการกำหนดนโยบายหรือโครงการพัฒนาที่เป็นของตนเองแต่ประการใด ซึ่งสภาพการณ์ลักษณะนี้ลดทอนประโยชน์ของ อปท. ลงไปเป็นอย่างมาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ กับเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์เข้า ‘ท่า’ ฉบับพิเศษจาก ๙ นักเศรษฐศาสตร์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ต่อพระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถทางด้านเศรษฐศาสตร์ และการพัฒนาประเทศไทย

การประเมินความโปร่งใสทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อาจกล่าวได้ว่าในช่วงที่ผ่านมา อปท. สร้างภาระเพิ่มเติมให้กับรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การดำเนินการของ อปท. บางแห่งยังเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพด้วยข้อจำกัดด้านศักยภาพที่ อปท. ต้องเผชิญ ซึ่งทำให้การควบรวม อบต. หรือเทศบาลตำบลขนาดเล็ก รวมไปถึงการประกาศใช้ภาษีประเภทใหม่โดยให้ อปท. เป็นผู้จัดเก็บเอง อาจเป็นวิธีการลดทอนข้อจำกัดข้างต้นวิธีการหนึ่ง

กองทุนนอกงบประมาณของประเทศไทย

ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้มีการถกเถียงกันถึงการควบคุมการนำภาษีบาปมาอุดหนุนกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาวินัยทางการเงินการคลังของรัฐบาล โดยมีทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงคัดค้านข้อเสนอดังกล่าว ถึงแม้ว่าในที่สุดแล้วที่ประชุมกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญของ สนช. จะยอมถอย ไม่แก้ไขมาตราที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

การปฏิรูประบบงบประมาณไทย (1)

ในความเป็นจริงแล้ว กระแสของรัฐบาลประเทศต่างๆ ทั่วโลกพยายามจะปรับลดการใช้จ่ายจากบัญชีนอกงบประมาณลักษณะนี้ลงเรื่อยๆ ครับ เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสให้กับระบบงบประมาณ แต่ในกรณีของประเทศไทยเรากลับสวนกระแส โดยมีโครงการใช้จ่ายที่อาศัยบัญชีนอกงบประมาณมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ ขนาดของหน่วยงานภาครัฐนอกงบประมาณรัฐบาลก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วตามไปด้วย

Thai PBO วิเคราะห์ผลกระทบทางการคลัง กรณีโครงการ “รถยนต์คันแรก”

นักวิชาการโครงการ Thai PBO เผยตัวอย่างผลวิเคราะห์ทางการคลังของนโยบายรถยนต์คันแรก ชี้รายจ่ายมากกว่ารายรับ เก็บภาษีเพิ่มได้เพียง 5.4 หมื่นล้านบาท แต่งบคืนภาษี 8.2 หมื่นล้าน ขาดทุนราว 2.8 หมื่นล้าน ระบุเป็นโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลปีนี้ แต่ผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจยังไม่ได้วิเคราะห์

ThaiPublica Forum ครั้งที่ 6 “สุมหัวคิด” หนี้สาธารณะรัฐบาลไทย โอกาส-ความเสี่ยงกับภาวะ fiscal Cliff ในอนาคต

ThaiPublica Forum ครั้งที่6 หัวข้อ “สุมหัวคิด” หนี้สาธารณะรัฐบาลไทย โอกาส-ความเสี่ยงกับภาวะ fiscal Cliff ในอนาคต

นโยบายรัฐบาลกับการลดความเหลื่อมล้ำ

การหยิบยื่นทรัพยากรจำนวนหนึ่งให้กับผู้คนในสังคม ถ้าหากเรายื่นให้กับผู้คนที่มีความสามารถสูง ทรัพยากรชิ้นนั้นน่าจะถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลตอบแทนให้กับสังคมโดยรวมในระดับสูง ในขณะที่ การหยิบยื่นทรัพยากรให้กับผู้คนที่ขาดแคลนอาจทำให้ผลตอบแทนสังคมจากทรัพยากรชิ้นดังกล่าวลดต่ำลงไป แต่ก็อาจถือเป็นการหยิบยื่นโอกาสให้กับผู้คนที่ขาดแคลนดังกล่าว คำถามดังกล่าวเป็นสะท้อนถึงความขัดแย้งกันระหว่างหลักประสิทธิภาพและหลักความเป็นธรรมในทางเศรษฐศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ถ้าแปลงให้เข้าใจง่ายก็เป็นความขัดแย้งระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ

1 2 3 4