Tag: ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์

PISA บทเรียนสำคัญของระบบการศึกษาไทย (2): ความเหลื่อมล้ำคุณภาพโรงเรียน นัยต่อผลสัมฤทธิ์ที่วัดโดยคะแนน PISA 2015

12 มกราคม 2017

ถึงแม้ว่าระบบการศึกษาไทยจะมีปัญหาในหลากหลายมิติ การที่เรามีโรงเรียนประถมถึงร้อยละ 63 ที่มีครูไม่ครบชั้น (ยังไม่ต้องพูดถึงครูครบวิชา) จึงสะท้อนถึงความล้มเหลวในการจัดการทรัพยากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของคุณภาพการศึกษาที่ตกต่ำและมีความเหลื่อมล้ำสูง สังคมต้องตัดสินใจว่า จำเป็นหรือไม่ที่ประเทศไทยจะต้องกระจายทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดไปสู่โรงเรียนกว่า 30,000 แห่ง

ค่าแรงขั้นต่ำ บทเรียนจากนโยบาย 300 บาท

23 พฤศจิกายน 2016

บทความนี้สรุปผลจากการวิจัยของผู้เขียน ซึ่งประเมินผลกระทบของการปรับค่าแรงขั้นต่ำในประเทศไทยโดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน ซึ่งเริ่มบังคับใช้อย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน 2012 ใน 7 จังหวัดนำร่อง และในจังหวัดอื่นๆ ที่เหลือทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2013 การปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำในครั้งนั้นเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการปรับอัตราที่แท้จริง (ปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อ) เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 60 โดยเฉลี่ยในระยะเวลาเพียง 10 เดือน ซึ่งนับว่าเป็นการปรับที่เฉียบพลันและสูงมากที่สุดเป็นประวัติการ (โดยจังหวัดที่ค่าจ้างขั้นต่ำที่แท้จริงเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดคือจังหวัดภูเก็ตที่ร้อยละ 32 และมากที่สุดคือจังหวัดพะเยาซึ่งปรับขึ้นถึงร้อยละ 83)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ กับเศรษฐศาสตร์

4 พฤศจิกายน 2016

เศรษฐศาสตร์เข้า ‘ท่า’ ฉบับพิเศษจาก ๙ นักเศรษฐศาสตร์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ต่อพระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถทางด้านเศรษฐศาสตร์ และการพัฒนาประเทศไทย

“อัมมาร” ชี้ ปฏิรูปการศึกษาทำได้ชาตินี้ งบเพียงพอ แต่บริหารไม่ดี ครูต้องมีความรับผิดชอบ

20 กุมภาพันธ์ 2012

ปฏิรูปการศึกษาโรคเรื้อรัง ทำได้ชาตินี้ “อัมมาร”ชี้งบเพียงพอ แต่บริหารไม่ดี ครูต้องมีความรับผิดชอบ