Tag: ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์

“อัมมาร” ชี้ ปฏิรูปการศึกษาทำได้ชาตินี้ งบเพียงพอ แต่บริหารไม่ดี ครูต้องมีความรับผิดชอบ

20 กุมภาพันธ์ 2012

ปฏิรูปการศึกษาโรคเรื้อรัง ทำได้ชาตินี้ “อัมมาร”ชี้งบเพียงพอ แต่บริหารไม่ดี ครูต้องมีความรับผิดชอบ