คิดรอบด้านจากผลกระทบของ AI

ถึงแม้ว่าเทคโนโลยี AI จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างคุณค่าจากการนำข้อมูลมาใช้ ทำให้เกิด automation มากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการทำงานในวงกว้าง รวมถึงก่อให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ แต่การนำ AI มาใช้ก็ควรกำหนดนโยบายหรือทิศทางในการทำงานเช่นกัน โดยสามารถใช้วิธีมองผลกระทบที่จะตามมาในหลากหลายมิติ ซึ่งอาจทำให้เราเกิดคำถามที่ต้องคิดหรือวางแผนเตรียมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้

สร้าง Thailand 4.0 ด้วย Growth Mindset

คำว่า Thailand 4.0 เป็นคำที่คนยุคนี้คุ้นหูคุ้นตากันดีอยู่แล้ว แต่เราจะทำอย่างไรให้คนรู้จักพัฒนาตัวเองไปสู่จุดนั้น เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราอย่างแทบจะเรียกได้ว่า “เต็มรูปแบบ” ทั้งกระแส Big Data และเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence, ปัญญาประดิษฐ์) ก็ถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่า เราจะต้องทำตัวยังไง องค์กรจะต้องปรับตัวอย่างไร และประเทศเราจะทำอะไรกับสิ่งเหล่านี้บ้าง

ถาม “ทำไม” ให้กระตุ้นความคิด

ช่วงการทำงานกว่า 20 ปีที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไตร่ตรองตัวเองบ่อยครั้ง (self reflection) ทั้งยังได้ทำงานด้านที่ปรึกษาและด้านนโยบาย ทำให้ตระหนักได้ว่า นอกจากการรู้จักตั้งคำถามและคิดวิเคราะห์แล้ว ยังมีสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมอีก คือ ศิลปะในการฟัง ศิลปะในการตั้งคำถาม และ ศิลปะในการเล่าเรื่อง

คิดแบบมีมูล…

ซี่รี่ย์ “คิดแบบมีมูล” เป็นความร่วมระหว่างบริษัทเซอร์ทิส จำกัด กับสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า จุดประสงค์เพื่อค้นหาและพูดคุยกับคนที่ใช้ข้อมูลในหลากหลายสาขา อาชีพ เพื่อทำให้ความคิดและการตัดสินใจดีขึ้น

เวทีปัญญาสาธารณะครั้งที่ 5 (ตอนจบ) “Digital Economy…เริ่มที่ไหน จึงจะไปถึง?” : วิธีคิดของคนในรัฐบาล – ข้าราชการต้อง disrupt ตัวเอง

เวทีปัญญาสาธารณะครั้งที่ 5 (ตอนจบ) “Digital Economy…เริ่มที่ไหน จึงจะไปถึง?” : วิธีคิดของคนในรัฐบาล – ข้าราชการต้อง disrupt ตัวเอง ชี้ไทยแลนด์ 4.0 จะเกิดขึ้นได้อย่างไรจากทีมงาน 0.1 ทีมงานก็ต้อง 4.0 ไม่เช่นนั้นมันจะได้งาน 0.1

เรื่องเก่าเล่าใหม่: ประวัติศาสตร์ของ Data Science

แง่คิดจากการศึกษาประวัติศาสตร์ของ Data Science ที่เห็นได้ชัดคือ มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งสร้างความรู้ใหม่ที่ควรจะเป็นผู้นำทางความคิด (thought leader) ในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับยุคสมัยอยู่เสมอ เพราะการพัฒนาและต่อยอดความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นพื้นฐานสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เวทีปัญญาสาธารณะ 5 (ตอนที่ 2) “Digital Economy…เริ่มที่ไหน จึงจะไปถึง?”: ติงนักเลงคีย์บอร์ด ถ้าคุยกับสาธารณะ ขอเถอะ! อย่าใส่ข้อมูลเท็จลงไป แนะต้องใช้ความรู้เป็น

เวทีปัญญาสาธารณะ 5 (ตอนที่ 2) “Digital Economy…เริ่มที่ไหน จึงจะไปถึง?” …นักเลงคีย์บอร์ดมีเยอะ อยากจะบอกว่าถ้าคุยกับสาธารณะ อย่าใส่ข้อมูลเท็จลงไป เพราะเป็นการทำบาปทำกรรม เหมือนปล่อยไวรัสออกไป แต่เป็นไวรัสทางความคิด เวลามันแพร่ไปแล้วมันจะกระจายออกไป ถอนยากแล้วรักษายาก

เวทีปัญญาสาธารณะ 5 “Digital Economy…เริ่มที่ไหน จึงจะไปถึง?” (ตอนที่ 1) : คลื่นดิจิทัลที่มาแต่ละครั้ง ใครขี่คลื่นได้ ก็จะเป็นปลาเร็วกินปลาช้า

เวทีปัญญาสาธารณะ 5 “Digital Economy…เริ่มที่ไหน จึงจะไปถึง?” (ตอนที่ 1) : คลื่นดิจิทัลที่มาแต่ละครั้ง ใครขี่คลื่นได้ ก็จะเป็นปลาเร็วกินปลาช้า

Blockchain Technology จะเปลี่ยนโลกของข้อมูลอย่างไร

หลายคนคงเริ่มตั้งคำถามว่า แล้วเทคโนโลยีอย่าง Blockchain มีความเกี่ยวข้องกับสายงาน Data Science หรือ Data Analytics ของผมอย่างไร ความเป็นจริงแล้ว บริการของเทคโนโลยี Blockchain ถือได้ว่าเป็นตัวขับเคลื่อนหนึ่งที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในวงการ Data ได้อย่างมากมาย

คิดหลายด้าน สร้าง Data driven mindset part 2

จากการที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับหลายองค์กรทำให้ผมเกิดคำถามว่าทำไมปัญหาเรื่องการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถทางด้าน Data ถึงเกิดเหมือนกันในหลายที่ แท้จริงแล้วปัญหานี้เป็นเพียงปัญหาเฉพาะกลุ่ม หรือเป็นปัญหาที่ลึกและกว้างระดับประเทศกันแน่ หรือมีความเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการพัฒนาคนของเราตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ถ้าหากเป็นเช่นนั้น เราควรมาช่วยกันคิดช่วยกันพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกัน เพื่อสร้างอนาคตของชาติและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้ประเทศเติบโต อนาคตอยู่ในมือพวกเราทุกคน

1 2 3