Tag: ความหลากหลายทางชีวภาพ

ทฤษฎีการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม–เครื่องมือใหม่ในการอนุรักษ์ นักวิชาการเสนอเพิ่มค่าตอบแทนธรรมชาติ

12 กุมภาพันธ์ 2012

ทฤษฎีการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม เครื่องมือใหม่ในการอนุรักษ์ นักวิชาการเสนอเพิ่มค่าตอบแทนธรรมชาติ