ข่าว: ความยั่งยืน

การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting)

8 มิถุนายน 2015

กระบวนการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม – Participatory Budgeting นิยมย่อว่า PB หมายถึงกระบวนการที่ให้ประชาชนมาลงคะแนนกันว่า อยากให้รัฐบาลท้องถิ่นใช้จ่ายและลงทุนในโครงการอะไรบ้าง โครงการไหนได้คะแนนสูงสุดจะผูกพันรัฐบาลท้องถิ่นให้นำไปปฏิบัติ ไม่ใช่ให้ อบต. อบจ. หรือผู้ว่าราชการจังหวัดตัดสินใจใช้เงินเองเหมือนที่ผ่านมา

พลังข้อมูลข่าวสาร – พลังการเปลี่ยนแปลง

25 พฤษภาคม 2015

รัฐต้อง “เปิด” ให้ข้อมูลของรัฐเป็น “ข้อมูลสาธารณะ” เพราะการให้ข้อมูลเป็น “หน้าที่” ไม่ใช่ “ภาระ” และ “ข้อมูล” เป็นหัวใจสำคัญของความโปร่งใสนั้นรัฐต้องมีการเปิดเผยให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายมากน้อยเพียงใด เพราะข้อมูลคือเครื่องมือในการเข้าถึง”โอกาส”และการตรวจสอบที่ดีที่สุด เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน ความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ ซีรี่ย์นี้จะรวบรวม สำรวจลักษณะการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐของไทยทั้งตัวอย่างที่ดีและที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งตัวอย่างของต่างประเทศ และผลักดันให้เห็นว่าข้อมูลนั้น”สำคัญ” ต้องให้ประชาชนเข้าถึงอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ประชามติที่แท้จริง: บทเรียนจากประชามติรัฐธรรมนูญ 2550

25 พฤษภาคม 2015

“เพื่อให้ประชามติเป็นประชามติที่สมบูรณ์ การลงประชามติต้องอยู่ภายใต้บรรยากาศประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ปราศจากการกดดันทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งโดยชัดเจนและโดยปริยายจากผู้มีอำนาจ ปราศจากการทำลายความน่าเชื่อถือของอีกฝ่ายด้วยข้อกล่าวหาที่ไม่มีเหตุผลทางวิชาการรองรับ เปิดให้ทั้งฝ่ายที่เห็นควรให้รับร่างรัฐธรรมนูญ และฝ่ายที่เห็นควรไม่ให้รับร่างรัฐธรรมนูญมีโอกาสรณรงค์ในเป้าหมายของตนอย่างเต็มที่ตามวิถีทางประชาธิปไตย โดยปราศจากการใช้กลไกของรัฐเพื่อประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม”

เสียงวิพากษ์องค์กรอิสระในร่างรัฐธรรมนูญใหม่

11 พฤษภาคม 2015

เราได้เห็นบรรยากาศการวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ 2558 ร่างแรก ซึ่งคณะผู้ร่างอ้างว่าจะทำให้ “พลเมืองเป็นใหญ่” แต่หลังจากที่พยายามอ่านร่างรัฐธรรมนูญจนจบ ผู้เขียนก็ไม่แน่ใจว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะทำให้ “พลเมืองเป็นใหญ่ หรือ “คนดี(ที่ใครก็ไม่รู้บอกว่าดี)เป็นใหญ่” กันแน่ โดยเฉพาะในเมื่อร่างรัฐธรรมนูญจะสถาปนา “องค์กรอิสระ” ใหม่ๆ ขึ้นมาเต็มไปหมด หลายองค์กรนอกจากที่มาจะไม่ชัดเจนแล้ว ยังสุ่มเสี่ยงว่าจะทำให้รัฐบาลทำงานไม่ได้ อีกทั้งไปลดอำนาจของ ส.ส. ในฐานะผู้แทนประชาชน

“EIA-EHIA”เป็นแค่เสือกระดาษ?

5 พฤษภาคม 2015

นับตั้งแต่ปี2535 ประเทศไทยบังคับให้ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรืออีไอเอในโครงการ 35 ประเภทที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 67 วรรคสอง และประกาศกระทรวงทรัพย์ฯ กำหนดให้ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรืออีเอชไอเอในโครงการ 11 ประเภทที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรง ที่ผ่านมากระบวนเหล่านี้เป็นเสมือนเสือกระดาษ ปัจจุบันพบว่ามาตรการดังกล่าวมีช่องว่างที่ทำให้เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อมอยู่เนืองๆ สำนักข่าวไทยพับลิก้าขอนำเสนอกรณีต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงไปสู่การดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

พันธะซ่อนเร้นในห่วงโซ่อาหาร

1 พฤษภาคม 2015

ทุกวันนี้การไม่ตระหนักและไม่ซื่อตรงของผู้ผลิตต่อการดำเนินการต่างๆ ในห่วงโซ่อาหารยังคงมีอยู่ กฏเกณฑ์กติกาถูกละเมิด มีวาระซ่อนเร้น ซี่รี่ย์นี้จะเสนอทั้งปัญหาและทางออกเพื่อช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การปรับปรุงแก้ไขอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม

กลไกเพิ่มพลังพลเมือง: เกมกับนวัตกรรมภาครัฐ

27 เมษายน 2015

Engagement Game Lab กับ New Urban Mechanics คือตัวอย่างอันเป็นรูปธรรมของความคิดที่ว่า การกระตุ้นให้พลเมืองมีส่วนร่วมในยุคนี้ จะต้องเกิดจากการสร้างแรงจูงใจ คุ้มครองสิทธิ และเพิ่มพลังพลเมืองด้วยวิธีต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่

2 เวทีถกเถียง GMOs กรณี “พ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ”

22 กุมภาพันธ์ 2015

ฝ่ายหนึ่ง “ผลักดัน” ฝ่ายหนึ่ง “ยื้อ” ต่างฝ่ายต่างยกเหตุผล เรื่องประโยชน์ของชาติ ซึ่งตัวกลางสำคัญอย่างรัฐบาลคงต้องคิดหนัก เพราะในช่วงเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ที่เว้นระยะห่างกันไม่ถึง 1 เดือน มีการจัดเวทีเสวนาเกี่ยวกับพืชดัดแปลงพันธุกรรม หรือพืชจีเอ็มโอ (GMOs: Genetically Modified Organisms) ติดต่อกันถึง 2 เวที โดยเวทีเสวนาทั้ง 2 เวทีต่างมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกันคือ นโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับพืชดัดแปลงพันธุกรรม โดยเฉพาะร่าง พ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. …

UddC เสนอผัง “กรุงเทพฯ เมืองเดินได้ เมืองเดินดี” เปลี่ยนพฤติกรรมเชื่อม “ชุมชน-สุขภาวะ-เศรษฐกิจ-วัฒนธรรม” สู่สังคมยั่งยืน

16 มกราคม 2015

“กรุงเทพฯ เมืองเดินได้ เมืองเดินดี” โครงการของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองหรือ UddC ที่บูรณาการยุทธศาสตร์ด้านผังเมืองเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการเดินในชีวิตประจำวันของคน โดยการออกแบบพื้นที่และสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองอยู่อาศัยที่ดีและมีคุณภาพ พบย่านสยาม-ปทุมวัน มีศักยภาพการเดินสูงที่สุด

“เศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้” แดรี่โฮม-แปลนทอยส์-ชีวาศรม-มิตรผล บริษัทเพื่อความยั่งยืนรับมือวิกฤตพลังงาน

28 ธันวาคม 2014

เมื่อ 15 ธ.ค. ที่ผ่านมา มีโครงการเสวนาสาธารณะ หัวข้อ “เศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้” (Economy of Tomorrow) โดย มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประเทศไทย (FES) ร่วมกับ บริษัท ป่าสาละ จำกัด ซึ่งมีการพูดคุยในประเด็นการทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากกรณีศึกษาบริษัทไทย 4 บริษัท 4 ธุรกิจ ที่ใช้ความ “เขียว” ทั้งในมิติ “นวัตกรรม” (innovation) และ “ผลิตภาพ” (productivity) เป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์เชิงนโยบาย โดยมี นายมาร์ค ศักซาร์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท นายพฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งบริษัท แดรี่ โฮม จำกัด และสฤณี อาชวานันทกุล บริษัท ป่าสาละ จำกัด ร่วมอภิปราย