แผนที่ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perceptions Index – CPI) ภาพจาก TI

26 กันยายน 2011

แผนที่ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perceptions Index ? CPI) ภาพจาก TI

เครือข่ายสังคม