คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณีเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ปิดประตูออกพ.ร.บ.ระดมทุนทำอภิมหาโปรเจกต์

หลังจากที่ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. …. หรือ “ร่าง พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท” ถูกศาลรัฐธรรมนูญตีตก เนื่องจากร่างกฎหมายฉบับนี้ไปขัดกับรัฐธรรมนูญ 2550 ในหลายประเด็น คือ

ประเด็นแรก ศาลรัฐธรรมนูญ มองว่า เงินกู้ 2 ล้านล้านบาทเป็นเงินแผ่นดิน การใช้จ่ายเงินแผ่นดินต้องได้รับอนุญาตจากกฎหมาย 4 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย, กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ, กฎหมายว่าด้วยการโอนงบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง ยกเว้นกรณีจำเป็นเร่งด่วน แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า โครงการลงทุนที่บรรจุในแผนการกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท เป็นโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน

ประเด็นที่ 2 การใช้จ่ายเงินแผ่นดินอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง ตามมาตรา 170 วรรค 2 แห่งรัฐธรรมนูญ แต่ร่าง พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาทกำหนดให้รัฐบาลสามารถนำเงินกู้ไปใช้จ่ายได้ตามวัตถุประสงค์โดยไม่ต้องนำเงินส่งคลัง แตกต่างจาก พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ทำให้การควบคุมการใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าวไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ หมวด 8 ว่าด้วยการเงิน การคลัง และงบประมาณ

วันที่ 12 มีนาคม 2557 ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ร่าง พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาทไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย และมีข้อความขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงเป็นผลให้ร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นอันตกไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 154 วรรค 3

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้กระทบกับแผนการกู้เงินในอนาคตหรือไม่ นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงบประมาณยังไม่ได้รับผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญฉบับเต็ม แต่เท่าที่พิจารณาจากคำวินิจฉัยฉบับคัดย่อ เบื้องต้นสรุปว่า การกู้เงินในอนาคตคงไม่สามารถตราขึ้นเป็น “พระราชบัญญัติ” (พ.ร.บ.) ได้ แต่ถ้ามีความจำเป็นเร่งด่วน รัฐบาลก็ยังสามารถกู้เงินโดยออกเป็น “พระราชกำหนด” (พ.ร.ก.) ได้ ทั้งนี้เนื่องจากศาลฯ ไม่ได้วินิจฉัยว่าการกู้เงินโดยออกเป็น พ.ร.ก. นั้นผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ในเร็วๆ นี้สำนักงบประมาณต้องนำผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไปหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)

“ที่ผ่านมา เมื่อเกิดเหตุการณ์จำเป็นเร่งด่วน รัฐบาลใช้วิธีการออก พ.ร.ก. โดยให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินสูงสุดอยู่ที่ระดับแสนล้านบาท แต่ถ้ากู้เงินเป็นหลักล้านล้านบาท คงใช้วิธีการออก พ.ร.ก. ไม่ได้ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายแต่ละปีมีข้อจำกัด รายจ่ายของรัฐบาลส่วนใหญ่เป็นงบประจำ งบลงทุนมีไม่มากนัก จึงต้องจัดเป็นงบขาดดุลอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องภายใต้กรอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ซึ่งกำหนดให้กู้ได้ไม่เกิน 20% ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี บวก 80% ของงบฯ ชำระต้นเงินกู้ หากดูจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ การกู้เงินของรัฐบาลในอนาคตก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบวงเงินของ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณฉบับนี้ด้วย” นายสมศักดิ์กล่าว

นายสมศักดิ์กล่าวต่อว่า สำหรับประเด็นที่สำนักงบประมาณจะหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกา คือ ผลของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ หากไม่แก้ไข พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ซึ่งเป็นกฎหมายควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณต้องออกระเบียบหรือวางแนวทางปฏิบัติอย่างไรให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ขณะเดียวกันก็ต้องหารือกับ สบน. ในฐานะที่กำกับดูแลการการกู้เงินของรัฐบาลและค้ำประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ

น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)
น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)

ด้าน น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า “ที่ผ่านมากระทรวงการคลังไม่เคยบอกว่าเงินกู้ไม่ใช่เงินแผ่นดิน ซึ่งเงินแผ่นดินดังกล่าวนี้มีทั้งในงบประมาณและนอกงบประมาณ ศาลรัฐธรรมนูญระบุว่า การใช้จ่ายเงินแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 169 ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4 ฉบับ คือ กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย, กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ, กฎหมายว่าด้วยการโอนงบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง แต่กฎหมายทั้ง 4 ฉบับก็มีบทยกเว้น เช่น พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ มาตรา 23 ระบุว่า รัฐบาลกู้เงินให้รัฐวิสาหกิจเพื่อนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ได้โดยไม่ต้องนำส่งคลัง

“ใน พ.ร.บ.หนี้สาธารณะก็เหมือนกัน ถ้ากู้เงินเพื่อชดเชยขาดดุลงบประมาณ ต้องนำเงินส่งคลัง กรณีนี้ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ แต่ถ้ากู้เงินเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กฎหมายหนี้สาธารณะกำหนดว่าไม่ต้องนำเงินกู้ส่งคลัง เหมือนกับ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ มาตรา 23 คือ นำเงินกู้ไปใช้ในวัตถุประสงค์เฉพาะ ไม่ต้องนำส่งคลัง เช่น นำเงินกู้ไปลงทุนโครงการก่อสร้างถนน เป็นต้น” น.ส.จุฬารัตน์กล่าว

น.ส.จุฬารัตน์กล่าวต่อไปอีกว่า หากพิจารณาจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ การกู้เงินของรัฐบาลในอนาคตคงจะออกเป็น พ.ร.บ. ไม่ได้แล้ว ถามว่า สบน. ต้องนำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไปหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกหรือไม่ ก่อนหน้านี้ ช่วงที่ยกร่าง พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท รัฐบาลเคยหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาหลายครั้ง หลังจากร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่านการอนุมัติจาก ครม. ก็ส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจทาน ซึ่งยังยืนยันว่าทำได้

“แต่อย่างไรก็ตาม ล่าสุด สบน. ได้สอบถามศาลรัฐธรรมนูญอย่างไม่เป็นทางการว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลบังใช้ย้อนหลังหรือไม่ เจ้าหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่มีผลย้อนหลัง และไม่ผูกพันถึงโครงการอื่น อย่างเช่น โครงการเงินกู้ไทยเข้มแข็ง ยิ่งไม่เกี่ยวเลย” น.ส.จุฬารัตน์กล่าว

 • Mr frances

  ผม frances นาย lincon, ถูกต้องตามกฎหมายและผู้ให้กู้เงินที่มีชื่อเสียง เรายืมเงินออกไปยังบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินที่เราจะให้เงินกู้กับคนที่มีเครดิตไม่ดีหรือในความต้องการของเงินเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจ คุณได้รับการมองหาเงินกู้? คุณยังไม่ต้องกังวลเพราะคุณอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมที่ผมนำเสนอเงินให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 3% ดังนั้นหากคุณอยู่ในความต้องการของเงินกู้ที่ฉันต้องการให้คุณเพียงแค่ติดต่อฉันผ่านทางที่อยู่อีเมลนี้: linconfinanceloan@outlook.com

 • Г-жа Кейт

  คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนในการชำระค่าใช้จ่ายของคุณหรือเริ่มต้น บริษัท เรามีเงินกู้ในอัตราที่ถูกมาก 2% ถ้าคุณมีความสนใจติดต่อเราได้ที่อีเมลของเราผ่านทาง (kateloancompany22@gmail.com)

 • นางไซโล

  สวัสดีคนดีของฉันของกรุงเทพฯชื่อของฉันคือไซโลและฉันมาจากที่นี่ในไทยผมต้องการที่จะเป็นพยานถึงสิ่งที่ดีที่นางสเตลล่าได้ทำเพื่อฉันและครอบครัวของฉันฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่บ้านของฉันเพื่อทำลายลงแล้วฉันจะ ในความต้องการของเงินกู้เร่งด่วนในการปรับปรุงอาคารของฉันดังนั้นฉันค้นหาเว็บไซต์และฉันเห็นโพสต์ที่ถูกโพสต์โดยนาง Barbra ว่าเธอได้รับเงินกู้ยืมของเธอ $ 85,000 เพื่อให้ฉันได้รับการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่มีนางสเตลล่าและผมนำมาใช้สำหรับการกู้ยืมเงินของ 60,000,00 ตกแต่งอาคารของฉันและในที่สุดฉันได้เงินกู้ของ 60,000,00 ไม่มีความเครียดใด ๆ ที่ผมได้รับเงินกู้ของฉันภายใน 40 นาทีและฉันต้องการที่จะบอกคนดีของฉันของกรุงเทพฯที่นางสเตลล่าเป็นจริงดังนั้นหนึ่งในปัญหาทางการเงินใด ๆ ควรเชื่อมต่อ ด้วยนางสเตลล่าที่ลิงค์ข้างล่าง {mrsstellareneloanfirm@hotmail.com} และฉันมั่นใจว่านางสเตลล่าเป็นจริงและมีข้อสงสัยและตอนนี้ฉันและครอบครัวของฉันจะไม่ได้เริ่มต้นชีวิตในชัยชนะที่เงียบสงบและประสบความสำเร็จและได้รับในการติดต่อกับนางสเตลล่าและ ปัญหาได้รับการแก้ไขด้วยตัวคุณเองฟรีและที่นี่ในนางสเตลล่าเพื่อให้คนดีของฉันของกรุงเทพฯให้ติดต่อและขอให้พระเจ้าคุ้มครองประเทศของเราเพราะถ้ามีคนดี ๆ ที่จะช่วยให้พวกเราทุกคนที่จะเป็นนางสเตลล่าและเรามีอิสระจากความยากจนและเรา มีอิสระจากความหิวและได้รับในไฟฉายด้วยนางสเตลล่าพระเจ้าอวยพรและฉันให้ที่นี่รอให้คุณเป็นเจ้าของพยานเพียงเช่นเดียวกับฉันและความสำเร็จให้กับคุณคนดีของฉันทั้งหมดของกรุงเทพฯไทยพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่ผมรักคุณทุก

  นางไซโล

 • John Luther

  สวัสดีถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ หรือคุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระค่าของคุณซื้อรถหรือส่งต่อการศึกษาของคุณคุณจะได้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปติดต่อเราตอนนี้ผ่านทางอีเมลเป็น johnlutherloanfirm1@outlook.com

 • Ponpagdee

  สวัสดีกับเพื่อนของฉันคนจากที่นี่ไทย, ชื่อของฉันคือนาย Ponpagdee จากที่นี่กรุงเทพฯฉันต้องการที่จะเป็นพยานถึงข่าวที่ดีของท่านในสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อฉันอยู่ในความต้องการของรูปแบบการกู้เงินเร่งด่วนผมเห็นโพสต์ในอินเทอร์เน็ตดังนั้นฉัน ติดต่อและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพราะผมต้องการที่จะได้รับเงินกู้ให้เร็วที่สุดเท่าที่ฉันสามารถที่จะไปและเริ่มต้นธุรกิจประมงเพื่อให้นำไปใช้สำหรับการกู้ยืมเงิน 500,000,000 เพื่อขยายธุรกิจปลาของฉันและจ่ายหนี้ของฉันดังนั้นฉันติดต่อนางสเตลล่าเรเน่ ข้อมูลด้านล่าง {mrsstellareneloanfirm@hotmail.com} ที่ฉันเงินสดเงินกู้ของฉัน 500,000,000 โดยไม่ชักช้าหรือความเครียดใด ๆ เพื่อเพื่อนน้องชายและน้องสาวของฉันเมื่อคุณเคยอยู่ในความต้องการของเงินกู้ที่ฉันต้องการให้คุณได้รับการเชื่อมต่อกับ บริษัท สเตลล่านางเรเน่และได้รับเงินกู้ของคุณ จำนวนเงินที่คุณต้องการและวันนี้ฉันได้มาถึงเว็บไซต์ที่จะกล่าวขอบคุณนางสเตลล่าเรเน่และเพื่อเชื่อมต่อและเก็บไว้ในการติดต่อกับเธอในวันนี้และได้รับเงินกู้ของคุณวันนี้เพราะตอนนี้ว่าธุรกิจทางทะเลเป็นเรื่องที่ดีกว่าเพื่อให้ฉันได้รับของฉัน เงินกู้ในวันนี้และฉันยังใช้เวลาในการที่จะบอกทุกคนจากไทยจะได้รับการเชื่อมต่อกับนายสเตลล่า Rene สินเชื่อ บริษัท และได้รับฟรีจากการหลอกลวงเพื่อให้ที่นี่อีเมลด้านล่าง: {mrsstellareneloanfirm@hotmail.com} ดังนั้นตอนนี้ให้ฉันหยุดที่นี่และฉันจะเป็น ที่นี่รอให้พี่ชายอื่น ๆ ของฉันและน้องสาวของพยานวันนี้เพราะนางสเตลล่าเรเน่ได้ทำมันสำหรับฉันและทำให้มันเป็นไปได้สำหรับผมที่จะมีชีวิตอยู่และขยายธุรกิจของฉันเพราะเงินกู้ของเธอจะปลอดภัยและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเครดิตของเธอมันมีความปลอดภัยและมีความปลอดภัยไม่มี
  พระเจ้าอวยพรเธอและ บริษัท ในวันนี้

  Ponpagdee

 • tawatbunsrooo

  สวัสดีคนดีของประเทศไทยโดยใช้ชื่อเป็น tawatbunsrooo และจากประเทศไทยที่ผมได้รับฟังจาก บริษัท เงินกู้ที่เรียกว่า บริษัท เงินกู้นางสเตลล่า Rene แต่ก่อนเวลาที่ฉันได้รับการโกงโดย บริษัท ปลอมจำนวนมากดังนั้นฉันเพียงแค่ใส่ความหวังสุดท้ายของฉันในนี้ บริษัท สินเชื่อที่เรียกว่านางสเตลล่า Rene เพราะฉันจะต้องจ่ายหนี้ของฉันและฉันต้องการที่จะจ่ายเงินโดยค่าดังนั้นฉันเพียงแค่พยายามใส่ทุกความหวังสุดท้ายของฉันเพราะก่อนหน้านั้นผมไม่กลัวเพราะผมได้เห็นแล้วในเว็บไซต์ของคนจำนวนมากจากฉัน เงินกู้ยืมรัฐเธอได้ช่วยเหลือและให้ดังนั้นฉันเพียงแค่อธิษฐานต่อพระเจ้าและผมทำตามขั้นตอนและความประหลาดใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันหลังจากการทุกขั้นตอนที่จำเป็นและฉันยังให้ตัวฉันและยังประชุมสุดยอดฉันโดยข้อมูลธนาคารที่ บริษัท แต่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉัน แปลกใจที่ผมได้รับเงินห้าแสนบาท [500,000 บาท] ในบัญชีของฉันหลังจากนาทีบางอย่าง แต่เนื่องจากฉันฉันคิดว่ามันเป็นความฝัน แต่ฉันมากับความเป็นจริงของฉันว่ามันเป็นความจริงที่แท้จริงแล้วความสุขที่ยิ่งใหญ่และฉันพอใจ ได้อย่างรวดเร็ววิ่งไปที่บัญชีธนาคารของฉันและรับเงินให้กู้ยืมและจากนั้นผมไปทุกคนที่ผมเป็นเจ้าของดังนั้นฉันจ่ายเงินทั้งหมดที่ฉันเป็นเจ้าของและยังจ่ายค่าของฉันแล้วฉันยังคงมีเงินบางส่วนที่เหลือบางส่วนที่ผมเปิดธุรกิจที่จะได้รับฉันแล้ว ฉันสามารถจ่ายคืนเงินกู้ของฉันฉันเอามาจากสเตลล่า Rene และวันนี้ฉันมีความสุขมากเพราะนางสเตลล่า Rene ได้มาจะช่วยให้ไม่เพียง แต่ฉัน แต่คนจำนวนมากจากประเทศของเราที่มีความทุกข์ในวันนี้จึงได้รับการเชื่อมต่อกับสเตลล่าอีเมล์ด้านล่าง {mrsstellareneloanfirm@hotmail.com} เพราะ บริษัท เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นบันทึกและปลอดภัยจากการหลอกลวงและไม่มีการโกงค่า บริษัท ฟรีและอยู่หันไปนางสเตลล่า Rene และที่นี่เป็นอีเมลของฉันคือคุณต้องยืนยันบริสุทธิ์อีเมลของฉัน (tawatbunsrooo_surii@hotmail.com)
  อยู่อวยพรและมีความสุขแด่พระเจ้าและวันนี้ฉันมีความสุขและมีความสุขตลอดไป

  tawatbunsrooo

 • Mrs. Heather White

  สวัสดีทุกคนโปรดฉันได้อย่างรวดเร็วต้องการที่จะใช้สื่อนี้เพื่อตัดคำให้การที่ว่าพระเจ้าทรงนำผมที่จะให้กู้เงินให้กู้ยืมจริงที่ได้เปลี่ยนชีวิตของฉันจากหญ้าให้ความโปรดปรานจากการเป็นที่น่าสงสารผู้หญิงที่อุดมไปด้วยตอนนี้ที่สามารถโม้ของสุขภาพและ ชีวิตร่ำรวยไม่มีปัญหาความเครียดหรือการเงิน หลังจากหลายเดือนของการพยายามที่จะได้รับเงินกู้บนอินเทอร์เน็ตและได้รับการ scammed ผลรวมของ $ 3,470 เหรียญสหรัฐจึงกลายเป็น i หมดหวังในการได้รับเงินกู้จากผู้ให้กู้เงินให้กู้ยืม Legit ออนไลน์ที่จะไม่เพิ่มความเจ็บปวดของฉันแล้วฉันตัดสินใจที่จะติดต่อเพื่อน ของฉันที่เพิ่งได้เงินกู้ออนไลน์เราพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาและข้อสรุปของเราเธอบอกฉันเกี่ยวกับผู้หญิงที่เรียกว่านางเฮเทอร์ที่เป็นซีอีโอของ QualityLoan ดังนั้นฉันใช้ผลรวมของเงินกู้ยืม ($ 60,000) โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อ สินเชื่อได้รับการอนุมัติได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องความเครียดและการเตรียมการทั้งหมดที่ทำเกี่ยวกับการโอนเงินให้กู้ยืมและในเวลาน้อยกว่าสี่ (4) วันที่กู้ยืมเงินที่ถูกฝากเข้าธนาคารของฉัน
  บัญชีของฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกจนผมได้รับโทรศัพท์จากธนาคารของฉันที่บัญชีของฉันได้รับการให้เครดิตกับ $ 60,000 ฉันกลายเป็นมีความสุขมากที่ในที่สุดพระเจ้าได้ตอบคำอธิษฐานของฉันโดยผู้กำกับที่ผมจะให้กู้เงินให้กู้ยืมจริงที่ก็สามารถที่จะให้ความปรารถนาของหัวใจของฉัน . ขอบคุณใหญ่เพื่อ Mrs.Heather ทำให้ชีวิตที่เหมาะสมสำหรับฉันดังนั้นฉันกำลังให้คำแนะนำทุกคนที่มีความสนใจในการได้รับเงินกู้ยืมที่จะติดต่อกรุณาของเธอผ่านทางอีเมล (heatherwhiteloanfirm@gmail.com, qualityloanltd@qualityservice.com) ที่ว่าฉันก็สามารถที่จะได้รับ เงินให้กู้ยืมของฉันดังนั้นฉันก็สามารถที่จะชำระค่าของฉัน ดังนั้นขอขอบคุณที่คุณเอาออกเวลาที่จะอ่านเกี่ยวกับเรื่องราวความสำเร็จของฉันและฉันอธิษฐานขอพระเจ้าก็จะทำตามพระประสงค์ของเขาในชีวิตของคุณ
  ผมฟาติมาโดยใช้ชื่อ คุณสามารถติดต่อเราสำหรับคำสั่งเพิ่มเติม โหลด fatimatu.said99@gmail.com

 • Perez

  สวัสดีร่างกายในเว็บไซต์นี้ทุกชื่อของฉันคือ botmoogheoo และฉันจากประเทศไทยที่ฉันต้องการที่จะเป็นพยานว่าฉันได้รับการช่วยเหลือจาก บริษัท เงินกู้ที่เรียกว่าสเตลล่า Rene สินเชื่อ บริษัท ที่ฉันได้มองหาเงินกู้ของ 35,000,000,00 บาทมานานกว่าสี่เดือนนี้จะจ่ายสำหรับ ให้เช่าและจ่ายยาของฉันสำหรับลูกของฉันฉันรู้สึกในมือของสองผู้ให้กู้ออนไลน์ที่กินเงินของฉันในช่วงสี่เดือนโดยไม่ต้องให้ฉันกู้ยืมเงินแทนฉันถูกหลอกลวงโดยพวกเขาและฉันไม่เคยรู้ว่าจะทำอย่างไรจนกระทั่งวันหนึ่งผมไป พบกับเพื่อนคนหนึ่งของฉันที่ฉันอธิบายทุกอย่างที่ได้รับการเกิดขึ้นกับฉันตอนนี้เธอรู้สึกไม่ดีสำหรับฉันและเธอจำได้ว่าเธอมีเพื่อนที่ทำงานใน บริษัท เงินกู้เธอติดต่อกับพวกเขาและให้ฉันอีเมลของพวกเขาตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจมากเพราะ ฉันบอกตัวเองของฉันฉันไม่เคยจะมองหาเงินกู้อีกครั้งเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเธอให้ฉันและให้ฉันหวังว่าจะลองพวกเขาดังนั้นฉันติดต่อพวกเขาในอีเมลของพวกเขาโดยไม่ต้องเสียเวลาที่พวกเขาตอบกลับมาให้ฉันและขอให้รายละเอียดของฉันโดยไม่ต้องเน้นหนักฉันฉัน ส่งรายละเอียดของฉันลงไปที่พวกเขาและภายใน 40 นาทีผมได้รับการแจ้งเตือนจากธนาคารของฉันเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่ฉันมีความสุขมากและผมขอบคุณเพื่อนของฉันและขอบคุณ บริษัท เงินกู้เกินไปดังนั้นฉันจ่ายได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เช่าและยาลูกของฉันของฉันยัง ที่นี่เพื่อช่วยให้สำหรับผู้ที่กำลังมองหาทุกประเภทของเงินกู้ยืมมี [mrsstellareneloanfirm@hotmail.com] ยังคง Legit บริษัท นอกมีรอที่จะให้สินเชื่อที่คุณสามารถติดต่อกับ บริษัท นี้ในอีเมลของพวกเขาที่. และฉันต้องการให้คุณทุกคนที่จะ นอกจากนี้ยังร่วมฉันขอขอบคุณ บริษัท สำหรับการทำงานที่ยอดเยี่ยมนี้และอธิษฐานต่อพระเจ้าจะอวยพรให้พวกเขามากขึ้น

  botmoogheoo
  จากฉะเชิงเทราประเทศไทย

 • Donald Patrick

  สวัสดี

  คุณจำเป็นต้องกู้เงินหรือคุณจำเป็นต้องกู้เงินธนาคารเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณทางการเงินทั้งหมดที่คุณต้องทำตอนนี้คือการเขียนถึงเราที่มีรายละเอียดของคุณในแบบฟอร์มด้านล่างและส่งกลับมาให้เราผ่าน
  donaldpatrickloanheritage@gmail.com, จะได้รับเครดิตทันทีในจำนวนเงินใด ๆ ในสถานที่ใด

  ชื่อ:
  ปริมาณที่ต้องการ
  ระยะเวลา:
  ที่อยู่:
  ประเทศ:
  วัตถุประสงค์
  รายได้ต่อเดือน:
  หมายเลขโทรศัพท์:

  เรารอคอยการตอบสนองของคุณ

  นายโดนัลด์แพทริก

 • Ponpagdee

  วันดีทุกคนผมชื่อนาย Ponpagdee ผมพลเมืองของนิวยอร์คสหรัฐอเมริกาฉันได้รับการมองไปข้างหน้าสำหรับ บริษัท สินเชื่อของแท้สำหรับที่ผ่านมา 2 เดือนและทั้งหมดที่ฉันได้เป็นกลุ่มของการหลอกลวงที่ทำให้ผมที่จะไว้วางใจพวกเขาและใน ตอนท้ายของวันที่พวกเขาติดกับดักฉันของ $ 7,000 โดยไม่ให้อะไรตอบแทนทุกความหวังของฉันหายไปฉันได้สับสนและผิดหวังฉันพบว่ามันยากมากที่จะเลี้ยงดูครอบครัวของฉันฉันไม่เคยต้องการที่จะมีอะไรที่จะทำอย่างไรกับ บริษัท ที่ให้กู้ยืม ในสุทธิอีกครั้งเพราะฉันไม่เคยไว้วางใจ บริษัท เงินกู้ใด ๆ อีกครั้งตั้งแต่ฉันถูก scammed ดังนั้นฉันไปยืมเงินจากเพื่อนของฉันบอกเขาว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นและเขาบอกว่าเขาสามารถช่วยผมว่าเขารู้ว่า บริษัท เงินกู้ที่สามารถ ช่วยให้ผมที่เขาเพิ่งได้รับเงินกู้จากพวกเขาสั่งให้ผมในการที่จะใช้สำหรับเงินกู้ที่ฉันทำตามที่เขาบอกผมว่าผมใช้ แต่ผมไม่เคยเชื่อ แต่ฉันพยายามและความประหลาดใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันเงินกู้ของฉันได้รับอนุญาตให้ ฉันภายใน 2 ชั่วโมง, ฉันไม่สามารถเชื่อว่าผมมีความสุขและอุดมไปด้วยอีกครั้งและผมขอบคุณพระเจ้าที่ตามนี้หลอกลวงทั่วสถานที่ที่ บริษัท ของแท้เช่นนี้ยังคงมีอยู่โปรดผมแนะนำให้ทุกคนออกมีที่อยู่ในความต้องการของสินเชื่อและ สามารถจะเชื่อถือได้เชื่อถือได้และความสามารถในการจ่ายเงินกลับมาที่เวลาที่กำหนดของเงินทุนที่จะติดต่อ (parkerdan959@outlook.com) และเป็นอิสระจากการหลอกลวงบนอินเทอร์เน็ต พวกเขาจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง

 • Donald Patrick

  สวัสดี

  คุณจำเป็นต้องกู้เงินหรือคุณจำเป็นต้องกู้เงินธนาคารเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณทางการเงินทั้งหมดที่คุณต้องทำตอนนี้คือการเขียนถึงเราที่มีรายละเอียดของคุณในแบบฟอร์มด้านล่างและส่งกลับมาให้เราผ่าน
  donaldpatrickloanheritage@gmail.com, จะได้รับเครดิตทันทีในจำนวนเงินใด ๆ ในสถานที่ใด

  ชื่อ:
  ปริมาณที่ต้องการ
  ระยะเวลา:
  ที่อยู่:
  ประเทศ:
  วัตถุประสงค์
  รายได้ต่อเดือน:
  หมายเลขโทรศัพท์:

  เรารอคอยการตอบสนองของคุณ

  นายโดนัลด์แพทริก

 • PORTIA NOZUKO

  วันที่ทุกคนที่ดีผมนาย Willams Benilda โดยใช้ชื่อผมพลเมืองของนิวยอร์คสหรัฐอเมริกาฉันได้รับการมองไปข้างหน้าสำหรับ บริษัท สินเชื่อของแท้สำหรับที่ผ่านมา 2 เดือนและทั้งหมดที่ฉันได้เป็นกลุ่มของการหลอกลวงที่ทำให้ฉันไว้วางใจได้ และในตอนท้ายของวันที่พวกเขาติดกับดักฉันของ $ 7,000 โดยไม่ให้อะไรตอบแทนทุกความหวังของฉันหายไปฉันได้สับสนและผิดหวังฉันพบว่ามันยากมากที่จะเลี้ยงดูครอบครัวของฉันฉันไม่เคยต้องการที่จะมีอะไรที่จะทำอย่างไรกับ บริษัท เงินกู้ในสุทธิอีกครั้งเพราะฉันไม่เคยไว้วางใจ บริษัท เงินกู้ใด ๆ อีกครั้งตั้งแต่ฉันถูก scammed ดังนั้นฉันไปยืมเงินจากเพื่อนของฉันบอกเขาว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นและเขาบอกว่าเขาสามารถช่วยผมว่าเขารู้ว่า บริษัท เงินกู้ ที่สามารถช่วยให้ฉันว่าเขาเพิ่งได้กู้เงินจากพวกเขาเขาสั่งให้ผมในการที่จะใช้สำหรับเงินกู้ที่ฉันทำตามที่เขาบอกผมว่าผมใช้ แต่ผมไม่เคยเชื่อ แต่ฉันพยายามและความประหลาดใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันเงินกู้ของฉันคือ รับกับผมภายใน 2 ชั่วโมง, ฉันไม่สามารถเชื่อว่าผมมีความสุขและอุดมไปด้วยอีกครั้งและผมขอบคุณพระเจ้าที่ตามนี้หลอกลวงทั่วสถานที่ที่ บริษัท ของแท้เช่นนี้ยังคงมีอยู่โปรดผมแนะนำให้ทุกคนออกมีที่อยู่ในความต้องการของ เงินกู้ยืมและสามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและความสามารถในการจ่ายเงินกลับมาที่เวลาที่กำหนดของเงินทุนที่จะติดต่อ (parkerdan959@outlook.com) และเป็นอิสระจากการหลอกลวงบนอินเทอร์เน็ต พวกเขาจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง

 • PORTIA NOZUKO

  วันที่ทุกคนที่ดีผมนาย Gamwann เจชื่อผมพลเมืองของนิวยอร์คสหรัฐอเมริกาฉันได้รับการมองไปข้างหน้าสำหรับ บริษัท สินเชื่อของแท้สำหรับที่ผ่านมา 2 เดือนและทั้งหมดที่ฉันได้เป็นกลุ่มของการหลอกลวงที่ทำให้ฉันไว้วางใจได้ และในตอนท้ายของวันที่พวกเขาติดกับดักฉันของ $ 7,000 โดยไม่ให้อะไรตอบแทนทุกความหวังของฉันหายไปฉันได้สับสนและผิดหวังฉันพบว่ามันยากมากที่จะเลี้ยงดูครอบครัวของฉันฉันไม่เคยต้องการที่จะมีอะไรที่จะทำอย่างไรกับ บริษัท เงินกู้ในสุทธิอีกครั้งเพราะฉันไม่เคยไว้วางใจ บริษัท เงินกู้ใด ๆ อีกครั้งตั้งแต่ฉันถูก scammed ดังนั้นฉันไปยืมเงินจากเพื่อนของฉันบอกเขาว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นและเขาบอกว่าเขาสามารถช่วยผมว่าเขารู้ว่า บริษัท เงินกู้ ที่สามารถช่วยให้ฉันว่าเขาเพิ่งได้กู้เงินจากพวกเขาเขาสั่งให้ผมในการที่จะใช้สำหรับเงินกู้ที่ฉันทำตามที่เขาบอกผมว่าผมใช้ แต่ผมไม่เคยเชื่อ แต่ฉันพยายามและความประหลาดใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันเงินกู้ของฉันคือ รับกับผมภายใน 30 นาทีฉันไม่สามารถเชื่อว่าผมมีความสุขและอุดมไปด้วยอีกครั้งและผมขอบคุณพระเจ้าที่ตามนี้หลอกลวงทั่วสถานที่ที่ บริษัท ของแท้เช่นนี้ยังคงมีอยู่โปรดผมแนะนำให้ทุกคนออกมีที่อยู่ในความต้องการของ เงินกู้ยืมและสามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและความสามารถในการจ่ายเงินกลับมาที่เวลาที่กำหนดของเงินทุนที่จะติดต่อ (parkerdan959@outlook.com) และเป็นอิสระจากการหลอกลวงบนอินเทอร์เน็ต พวกเขาจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง

 • Odi Dollar

  ที่รักของผู้กู้

  คุณจะอยู่ในความยากลำบากทางการเงินใด ๆ คุณต้องการที่จะเริ่มต้นขึ้นธุรกิจหรือไม่ บริษัท เงินกู้ยืมดังกล่าวถูกจัดตั้งขึ้นโดยองค์กรโลกที่เหมาะสมของมนุษย์กว้างกับจุดมุ่งหมาย แต่เพียงผู้เดียวในการช่วยเหลือคนยากจนและคนที่มีความยากลำบากทางการเงินของชีวิต คุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อล้างหนี้ของคุณหรือไม่หรือคุณต้องการที่จะเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองหรือบางทีคุณอาจมีธุรกิจอยู่แล้วและคุณอยู่ในความต้องการของการขยายตัว เรามีเงินให้สินเชื่อทุกประเภทที่อัตราดอกเบี้ยไม่แพง 2% ได้อย่างรวดเร็วรีบขึ้นในขณะนี้และติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: confidencailloanfirm@gmail.com

  เงินกู้การประยุกต์ใช้ / ข้อมูล (ON วิธีการสมัคร)

  ชื่อ: —————-
  ประเทศ ————-
  การกู้ยืมเงินที่ต้องใช้: ———–
  ระยะเวลาเงินกู้: ————-
  วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน: ———–
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ: —————
  อาชีพ: ———–
  รายได้ต่อเดือน ————-
  วันเดือนปีเกิด (YYYY-MM-DD):
  เพศ: ———
  สถานภาพ: ————–
  มีคุณนำมาใช้ในการขอสินเชื่อก่อนหรือไม่ —————–

  ส่งตอบกลับไปที่: confidencailloanfirm@gmail.com

  info@publiplasticos.com
  ขอขอบคุณและขอพระเจ้าอวยพร
  CONFIDENCAIL

 • Lenderjulus Julusfresh

  ที่รักของผู้กู้

  คุณจะอยู่ในความยากลำบากทางการเงินใด ๆ คุณต้องการที่จะเริ่มต้นขึ้นธุรกิจหรือไม่ บริษัท เงินกู้ยืมดังกล่าวถูกจัดตั้งขึ้นโดยองค์กรโลกที่เหมาะสมของมนุษย์กว้างกับจุดมุ่งหมาย แต่เพียงผู้เดียวในการช่วยเหลือคนยากจนและคนที่มีความยากลำบากทางการเงินของชีวิต คุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อล้างหนี้ของคุณหรือไม่หรือคุณต้องการที่จะเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองหรือบางทีคุณอาจมีธุรกิจอยู่แล้วและคุณอยู่ในความต้องการของการขยายตัว เรามีเงินให้สินเชื่อทุกประเภทที่อัตราดอกเบี้ยไม่แพง 2% ได้อย่างรวดเร็วรีบขึ้นในขณะนี้และติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: julusfreshloanfirm@gmail.com

  เงินกู้การประยุกต์ใช้ / ข้อมูล (ON วิธีการสมัคร)

  ชื่อ: —————-

  ประเทศ ————-

  การกู้ยืมเงินที่ต้องใช้: ———–

  ระยะเวลาเงินกู้: ————-

  วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน: ———–

  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ: —————

  อาชีพ: ———–

  รายได้ต่อเดือน ————-

  วันเดือนปีเกิด (YYYY-MM-DD):

  เพศ: ———

  สถานภาพ: ————–

  มีคุณนำมาใช้ในการขอสินเชื่อก่อนหรือไม่ —————–

  ส่งตอบกลับไปที่: julusfreshloanfirm@gmail.com

  ขอขอบคุณและขอพระเจ้าอวยพร

  นาย julus สด

 • Lenderjulus Julusfresh

  ที่รักของผู้กู้

  คุณจะอยู่ในความยากลำบากทางการเงินใด ๆ คุณต้องการที่จะเริ่มต้นขึ้นธุรกิจหรือไม่ บริษัท เงินกู้ยืมดังกล่าวถูกจัดตั้งขึ้นโดยองค์กรโลกที่เหมาะสมของมนุษย์กว้างกับจุดมุ่งหมาย แต่เพียงผู้เดียวในการช่วยเหลือคนยากจนและคนที่มีความยากลำบากทางการเงินของชีวิต คุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อล้างหนี้ของคุณหรือไม่หรือคุณต้องการที่จะเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองหรือบางทีคุณอาจมีธุรกิจอยู่แล้วและคุณอยู่ในความต้องการของการขยายตัว เรามีเงินให้สินเชื่อทุกประเภทที่อัตราดอกเบี้ยไม่แพง 2% ได้อย่างรวดเร็วรีบขึ้นในขณะนี้และติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: confidencailloanfirm@gmail.com

  เงินกู้การประยุกต์ใช้ / ข้อมูล (ON วิธีการสมัคร)

  ชื่อ: —————-
  ประเทศ ————-
  การกู้ยืมเงินที่ต้องใช้: ———–
  ระยะเวลาเงินกู้: ————-
  วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน: ———–
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ: —————
  อาชีพ: ———–
  รายได้ต่อเดือน ————-
  วันเดือนปีเกิด (YYYY-MM-DD):
  เพศ: ———
  สถานภาพ: ————–
  มีคุณนำมาใช้ในการขอสินเชื่อก่อนหรือไม่ —————–

  ส่งตอบกลับไปที่: confidencailloanfirm@gmail.com

  info@publiplasticos.com
  ขอขอบคุณและขอพระเจ้าอวยพร
  CONFIDENCAIL

 • chunmoormuneg

  พยานหลักฐานที่ฉันได้รับเงินกู้จาก บริษัท เงินให้กู้ยืมนี้เรียกว่าธนาคารแรกเงินกู้

  สวัสดี
  คนดีของประเทศบราซิลชื่อของฉันคือ chunmoormuneg
  ไทยพยานของผมไปเช่นนี้นับตั้งแต่มีนาคม 2012
  ฉันได้รับการค้นหาสำหรับเงินกู้ในการชำระหนี้ของฉันและฉันได้มีการหลาย
  บริษัท ที่ฉันสูญเสียทุกอย่างที่มีการขายทรัพย์สินทั้งหมดของฉันและ
  ให้เงินกับผู้ให้กู้เงินให้กู้ยืมปลอมฉันไม่เคยรู้ว่ามีหลายหลอกลวงบนอิน
  เทอร์เน็ต
  แต่ตั้งแต่ฉันได้รับการจัดการและการทำงานของฉันแล้วฉันได้รับเป็นจำนวนเงิน
  ที่เล็ก ๆ น้อย ๆ ของเงิน
  แต่ในวันหนึ่งซื่อสัตย์ฉันได้ข่าวในสื่อว่าใครบางคน
  ได้รับเงินกู้ยืมจากธนาคารแรกเงินกู้เพื่อให้ฉันได้อย่างรวดเร็วได้รับอีเม
  ลและฉันนำมาใช้สำหรับการกู้ยืมเงินใน บริษัท
  ที่จะแปลกใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันฉันเงินสดเงินให้กู้ยืมของฉันจากเงินกู้
  ที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นอิสระและปลอดภัยจากการหลอกลวงและในวันนี้ผมได้รับ
  เงินกู้ยืมของ 100,000,00
  บาทวันนี้อยู่ในบัญชีธนาคารของฉันและตอนนี้ฉันต้องการที่จะยังช่วยให้แต่ละ
  คนและทุกคนในประเทศของฉันรู้เกี่ยวกับ บริษัท
  เงินให้กู้ยืมนี้ในขณะนี้และฉันต้องการให้คุณรู้ว่าคุณไม่ควรยอมแพ้เพราะฉัน
  อยู่ในชะตากรรมที่จะหลวม
  ทุกความหวังของฉันถ้าไม่ให้เงินกู้ช่วยเหลือธนาคารแรกได้นำไปขั้นตอนที่
  ประตูของฉันเพื่อให้ได้รับกรุณาติดต่อกับ บริษัท
  เงินกู้ในขณะนี้ในอีเมลด้านล่าง {firstbankloanlending@yahoo.com}
  ได้รับการเชื่อมต่อกับ บริษัท นี้ในวันนี้และเป็นอิสระจากการหลอกลวงวันนี้

  chunmoormuneg

 • chunmoormuneg

  พยานหลักฐานที่ฉันได้รับเงินกู้จาก บริษัท เงินให้กู้ยืมนี้เรียกว่าธนาคารแรกเงินกู้

  สวัสดีคนดีของประเทศบราซิลชื่อของฉันคือ chunmoormuneg ไทยพยานของผมไปเช่นนี้นับตั้งแต่มีนาคม 2012 ฉันได้รับการค้นหาสำหรับเงินกู้ในการชำระหนี้ของฉันและฉันได้มีการหลาย บริษัท ที่ฉันสูญเสียทุกอย่างที่มีการขายทรัพย์สินทั้งหมดของฉันและ ให้เงินกับผู้ให้กู้เงินให้กู้ยืมปลอมฉันไม่เคยรู้ว่ามีหลายหลอกลวงบนอินเทอร์เน็ต แต่ตั้งแต่ฉันได้รับการจัดการและการทำงานของฉันแล้วฉันได้รับเป็นจำนวนเงินที่เล็ก ๆ น้อย ๆ ของเงิน แต่ในวันหนึ่งซื่อสัตย์ฉันได้ข่าวในสื่อว่าใครบางคน ได้รับเงินกู้ยืมจากธนาคารแรกเงินกู้เพื่อให้ฉันได้อย่างรวดเร็วได้รับอีเมลและฉันนำมาใช้สำหรับการกู้ยืมเงินใน บริษัท ที่จะแปลกใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันฉันเงินสดเงินให้กู้ยืมของฉันจากเงินกู้ที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นอิสระและปลอดภัยจากการหลอกลวงและในวันนี้ผมได้รับเงินกู้ยืมของ 100,000,00 บาทวันนี้อยู่ในบัญชีธนาคารของฉันและตอนนี้ฉันต้องการที่จะยังช่วยให้แต่ละคนและทุกคนในประเทศของฉันรู้เกี่ยวกับ บริษัท เงินให้กู้ยืมนี้ในขณะนี้และฉันต้องการให้คุณรู้ว่าคุณไม่ควรยอมแพ้เพราะฉันอยู่ในชะตากรรมที่จะหลวม ทุกความหวังของฉันถ้าไม่ให้เงินกู้ช่วยเหลือธนาคารแรกได้นำไปขั้นตอนที่ประตูของฉันเพื่อให้ได้รับกรุณาติดต่อกับ บริษัท เงินกู้ในขณะนี้ในอีเมลด้านล่าง {firstbankloanlending@yahoo.com} ได้รับการเชื่อมต่อกับ บริษัท นี้ในวันนี้และเป็นอิสระจากการหลอกลวงวันนี้

  chunmoormuneg

 • CALL FOR SPELL +2348079367204

  เรามีเงินให้กู้ยืมแก่ประชาชน (สินเชื่อบุคคล) และให้ความร่วมมือหน่วยงานที่อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อ annul.This จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวิกฤตการณ์ทางการเงินtheไปทั่วโลกthe คุณอาจจะยืมระหว่าง 1000-50000000 (ยูโรปอนด์หรือดอลลาร์) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ (cliffordrichardservice@gmail.com) สำหรับการประมวลผลการกู้เงินของคุณกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

  ชื่อเต็มของคุณ:

  ประเทศของคุณ:

  จํานวนเงินที่ต้องใช้:

  ระยะเวลา:

  เพศ:

  อายุ:

  อาชีพ:

  หมายเลขโทรศัพท์:

  เรามีเงินให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำใช้ตอนนี้

 • Micheal Benson

  ที่จะต้องแนะนำตัวเองผมนายไมเคิลเบนสันฉันกู้เอกชน
  ให้ออกเงินให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ย 3% นี้เป็นโอกาสทางการเงินที่
  ขั้นตอนที่ประตูของคุณใช้ในวันนี้และได้รับเงินกู้อย่างรวดเร็วของคุณ มีจำนวนมากออกมี
  มีกำลังมองหาโอกาสหรือความช่วยเหลือทางการเงินไปทั่ว
  สถานที่และยังคงพวกเขาก็ยังไม่สามารถที่จะได้รับหนึ่ง แต่นี้เป็น
  โอกาสทางการเงินในขั้นตอนที่ประตูของคุณและเป็นเช่นที่คุณไม่สามารถ
  ที่จะพลาดโอกาสนี้ บริการนี้จะทำให้ทั้งสอง
  บุคคล, บริษัท , นักธุรกิจและหญิง การกู้ยืมเงิน
  ช่วงที่ว่างจากจำนวนเงินที่คุณเลือกได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
  ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: michealbensonloanagency@gmail.com

  เงินกู้ใบสมัครกรอกแบบฟอร์มและส่งคืน

  ชื่อเต็ม ………………………………

  หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว ……………………….

  ประเทศ …………………………………….

  ……………………………….. อยู่

  รัฐ …………………………

  อายุ ………………………………………

  คุณได้ประยุกต์ใช้มาก่อนหรือไม่ …………………..

  …………………………… สถานภาพ

  จำนวนเงินกู้ต้องเป็นเงินกู้ ……………………………….

  เงินกู้ระยะเวลา ……………………………

  อาชีพ ………………………………

  รายได้ต่อเดือน ………………………..

  ในการรับรู้รายละเอียดเหล่านี้เราจะส่งคำของเราพร้อมกับกำหนดชำระคืนและถ้าคุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่คุณยืนที่จะได้รับเงินกู้ของคุณภายใน 24 ชั่วโมง นี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงและความเร่งด่วนของคุณในการได้รับเงินกู้
  ฉันยินดีรอคอยการตอบสนองที่รวดเร็วของคุณ

  ขอแสดงความนับถือ

  Micheal Benson

 • Micheal Benson

  ที่จะต้องแนะนำตัวเองผมนายไมเคิลเบนสันฉันกู้เอกชน
  ให้ออกเงินให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ย 3% นี้เป็นโอกาสทางการเงินที่
  ขั้นตอนที่ประตูของคุณใช้ในวันนี้และได้รับเงินกู้อย่างรวดเร็วของคุณ มีจำนวนมากออกมี
  มีกำลังมองหาโอกาสหรือความช่วยเหลือทางการเงินไปทั่ว
  สถานที่และยังคงพวกเขาก็ยังไม่สามารถที่จะได้รับหนึ่ง แต่นี้เป็น
  โอกาสทางการเงินในขั้นตอนที่ประตูของคุณและเป็นเช่นที่คุณไม่สามารถ
  ที่จะพลาดโอกาสนี้ บริการนี้จะทำให้ทั้งสอง
  บุคคล, บริษัท , นักธุรกิจและหญิง การกู้ยืมเงิน
  ช่วงที่ว่างจากจำนวนเงินที่คุณเลือกได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
  ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: michealbensonloanagency@gmail.com

  เงินกู้ใบสมัครกรอกแบบฟอร์มและส่งคืน

  ชื่อเต็ม ………………………………

  หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว ……………………….

  ประเทศ …………………………………….

  ……………………………….. อยู่

  รัฐ …………………………

  อายุ ………………………………………

  คุณได้ประยุกต์ใช้มาก่อนหรือไม่ …………………..

  …………………………… สถานภาพ

  จำนวนเงินกู้ต้องเป็นเงินกู้ ……………………………….

  เงินกู้ระยะเวลา ……………………………

  อาชีพ ………………………………

  รายได้ต่อเดือน ………………………..

  ในการรับรู้รายละเอียดเหล่านี้เราจะส่งคำของเราพร้อมกับกำหนดชำระคืนและถ้าคุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่คุณยืนที่จะได้รับเงินกู้ของคุณภายใน 24 ชั่วโมง นี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงและความเร่งด่วนของคุณในการได้รับเงินกู้
  ฉันยินดีรอคอยการตอบสนองที่รวดเร็วของคุณ

  ขอแสดงความนับถือ

  Micheal Benson

 • CALL FOR SPELL +2348079367204

  เราให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่อยู่ในความต้องการของเงินให้กู้ยืมและให้กู้ยืมเงินที่มีอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี เราทำของสินเชื่อในประเภทต่อไปนี้: สินเชื่อรถยนต์, สินเชื่อโรงเรียน, สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อส่วนบุคคล หากสนใจคุณต้องติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ที่ jerryscofio@gmail.com และได้รับกลับมาให้เรามีข้อมูลที่อยู่ด้านล่าง:

  ชื่อ:
  ที่อยู่:
  สภาพ:
  ประเทศ:
  จำนวนเงินที่ต้องการ:
  ความยาวของสินเชื่อ
  วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม:

  ดังนั้นเราจึงต้องการให้คุณกลับมาที่เราเพื่อให้เราสามารถดำเนินการต่อไปกับการถ่ายโอนเงินกู้ของคุณได้เป็นอย่างดี
  พระกรุณาโปรดเกล้าฯ
  นายเจอร์รี

 • cherly23

  ยินดีต้อนรับสู่บ้านบริการสินเชื่อทางการเงิน …
  คุณเป็นนักธุรกิจหรือหญิง? คุณอยู่ในระเบียบทางการเงินใด ๆ หรือไม่หรือคุณต้องการเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจของคุณเอง? คุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อเริ่มต้นขนาดเล็กที่ดีและธุรกิจขนาดกลาง? คุณมีคะแนนเครดิตต่ำและคุณจะพบว่ามันยากที่จะได้รับเงินกู้ยืมเงินทุนจากธนาคารในประเทศและสถาบันการเงินอื่น ๆ ?. เรานำเสนอที่หลากหลายของบริการทางการเงินซึ่งรวมถึง: การวางแผนธุรกิจ, การค้าและการพัฒนาการเงิน, คุณสมบัติและการจำนอง, กู้รวมหนี้, การให้สินเชื่อธุรกิจ, สินเชื่อภาคเอกชน, กู้รีไฟแนนซ์บ้านที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ @ 2% ต่อปีสำหรับบุคคล บริษัท และ นิติบุคคล รับที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวของคุณและเป็นเจ้าของบ้านในฝันของคุณเป็นอย่างดีด้วยโครงการสินเชื่อทั่วไป เงินให้กู้ยืมของเราเป็นผู้ประกันตนได้ดีสำหรับการรักษาความปลอดภัยสูงสุดคือความสำคัญของเราเป้าหมายชั้นนำของเราคือการช่วยให้คุณได้รับบริการที่คุณสมควรได้รับโปรแกรมของเราเป็นวิธีที่เร็วที่สุดที่จะได้รับสิ่งที่คุณต้องการได้ในพริบตา ลดการชำระเงินของคุณเพื่อบรรเทาความเครียดในค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณ ได้รับความยืดหยุ่นที่คุณสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ – จากวันหยุดพักผ่อนเพื่อการศึกษาจากการซื้อสินค้าที่ไม่ซ้ำกัน
  ผู้สมัครที่สนใจควรติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: financialhome34@outlook.com

 • Alomukun

  ขอบคุณพระเจ้ายิ่งใหญ่สำหรับความมีน้ำใจและความดีของเขาเมื่อชีวิตของฉันสิ่งที่จะฉันได้ทำถ้าไม่ได้สำหรับนางสเตลล่า Rene ที่ฉันมักจะเห็นว่าพระเจ้าส่งผู้หญิงคนหนึ่งที่พระเจ้าได้เลือกที่จะช่วยให้ผู้ที่อยู่ในความต้องการทางการเงินอย่างผมที่ไม่ดี ม่ายที่ถูกระบุไว้ในระยะสั้นและระยะสั้นของเงินทุนที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่มีสองเด็กและมีความรับผิดชอบมากดังนั้นผู้หญิงคนหนึ่งที่สูญเสียสามีของเธอและมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายประกอบด้วยค่าเช่าบ้านและค่าไฟฟ้าและถูก scammed ผลรวมของ $ 4000 ผมไม่เคยเชื่อ ว่ายังมี บริษัท เงินกู้ Legit ออนไลน์ที่ยังคงเชื่อว่าคนที่อยู่ในปัญหาทางการเงินและพร้อมที่จะช่วยรับหลังจาก scammed $ 4000 ผมไม่เคยเชื่อว่ายังมี บริษัท เงินกู้ Legit จนฉันมาข้ามโพสต์ที่ถูกโพสต์โดยหนึ่ง Omoye ในฟอรั่มเดียวกันนี้เธออธิบายว่าเธอได้รับเงินกู้ของเธอจากนางสเตลล่า Rene ที่เป็นซีอีโอนางสเตลล่า Rene สินเชื่อบ้านจากนั้นผมได้มีตัวเลือกไม่มากเกินกว่าที่จะลองโชคของฉันเป็นครั้งที่สามที่จะหลีกเลี่ยงการสูญเสียบ้านของฉัน (ที่พัก) ดังนั้นฉันคิดเกี่ยวกับมันฉันมาสรุปว่าฉันควรจะลองอีกครั้งดังนั้นผมจึงติดต่อนางสเตลล่า Rene ผ่านทางอีเมล์ที่พวกเขาเข้าร่วมกับผมในเวลาน้อยกว่า 2 ชั่วโมงผมนำมาใช้สำหรับผลรวมเงินกู้ยืมของ $ 600,000,00 เงินกู้ได้รับการอนุมัติที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ และหลังการประมวลผลผมได้รับเงินกู้ยืมของฉันในบัญชีธนาคารของฉันเมื่อวานนี้ดังนั้นฉันต้องการได้อย่างรวดเร็วใช้สื่อนี้เพื่อให้คำแนะนำสำหรับผู้หาเงินกู้ที่ออกมีการติดต่อกับนางสเตลล่า Rene อีเมล์ mrsstellareneloanfirm@hotmail.com เธอแน่นอนจะให้เงินกู้ยืมที่คุณต้องการโดยไม่ต้องใด ๆ ความเครียดอีกครั้งขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเมตตาของพระองค์เมื่อชีวิตของฉัน ฉันจะได้รับการรอคอยที่จะได้ยินคำเบิกความของคุณเองเช่นเดียวกับฉัน

  นาง Alomukun

 • botmoogheoo

  สวัสดีทุกตัวในเว็บไซต์นี้ชื่อของฉันคือ botmoogheoo และฉันจากประเทศไทยที่ฉันต้องการที่จะเป็นพยานว่าฉันได้รับการช่วยเหลือโดย บริษัท เงินกู้ที่เรียกว่าสเตลล่า Rene บริษัท เงินกู้ที่ฉันได้มองหาเงินกู้จาก 35,000,000,00 บาทมานานกว่าสี่เดือนในขณะนี้ที่จะจ่ายสำหรับ เช่าและจ่ายยาของฉันสำหรับลูกของฉันฉันรู้สึกอยู่ในมือของสองผู้ให้กู้ออ นไลน์ที่กินเงินของฉันในช่วงสี่เดือนโดยไม่ต้องให้ฉันกู้ยืมเงินแทนฉันถูก หลอกลวงโดยพวกเขาและฉันไม่เคยรู้ว่าจะทำอย่างไรจนกระทั่งวันหนึ่งผมไป ได้พบกับเพื่อนคนหนึ่งของฉันที่ฉันอธิบายทุกอย่างที่ได้เกิดขึ้นกับผมตอนนี้ เธอรู้สึกไม่ดีสำหรับฉันและเธอจำได้ว่าเธอมีเพื่อนที่ทำงานใน บริษัท เงินกู้เธอติดต่อกับพวกเขาและให้ฉันอีเมลของพวกเขาเป็นครั้งแรกที่ฉันไม่ได้ จริงๆสนใจเพราะ ฉันบอกตัวเองของฉันฉันจะไม่มองหาเงินกู้อีกครั้งเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเธอ สนับสนุนให้ฉันและให้ฉันหวังว่าจะลองพวกเขาดังนั้นผมจึงติดต่อกับพวกเขาในอี เมลของพวกเขาโดยไม่ต้องเสียเวลาที่พวกเขาตอบกลับมาให้ฉันและขอรายละเอียดของ ฉันโดยไม่เน้นหนักฉันฉัน ส่งรายละเอียดของฉันลงไปที่พวกเขาและภายใน 40 นาทีต่อไปผมได้รับการแจ้งเตือนจากธนาคารของฉันเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่ฉัน มีความสุขมากและฉันขอบคุณเพื่อนและขอบคุณ บริษัท เงินกู้เกินไปดังนั้นฉันได้อย่างรวดเร็วเสียค่าเช่าของฉันและยาลูกของฉันยัง ฉัน ฉันอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้สำหรับผู้ที่กำลังมองหาประเภทของเงินกู้ทั้งหมด ยังคงมี บริษัท Legit นอกมีรอที่จะให้กู้ยืมเงินที่คุณสามารถติดต่อกับ บริษัท ขณะนี้อยู่ในอีเมลของพวกเขา. [mrsstellareneloanfirm@hotmail.com] และฉันต้องการให้คุณทุกคนที่จะ นอกจากนี้ยังร่วมฉันขอขอบคุณ บริษัท ฯ ในงานนี้ที่ยอดเยี่ยมและอธิษฐานต่อพระเจ้าจะอวยพรให้พวกเขามากขึ้น

  botmoogheoo
  จากจังหวัดฉะเชิงเทราไทย

 • botmoogheoo

  สวัสดีร่างกายในเว็บไซต์นี้ทุกชื่อของฉันคือ botmoogheoo
  และฉันจากประเทศไทยที่ฉันต้องการที่จะเป็นพยานว่าฉันได้รับการช่วยเหลือจาก
  บริษัท เงินกู้ที่เรียกว่าสเตลล่า Rene สินเชื่อ บริษัท
  ที่ฉันได้มองหาเงินกู้ของ 35,000,000,00
  บาทมานานกว่าสี่เดือนนี้จะจ่ายสำหรับ
  ให้เช่าและจ่ายยาของฉันสำหรับลูกของฉันฉันรู้สึกในมือของสองผู้ให้กู้ออ
  นไลน์ที่กินเงินของฉันในช่วงสี่เดือนโดยไม่ต้องให้ฉันกู้ยืมเงินแทนฉันถูก
  หลอกลวงโดยพวกเขาและฉันไม่เคยรู้ว่าจะทำอย่างไรจนกระทั่งวันหนึ่งผมไป
  พบกับเพื่อนคนหนึ่งของฉันที่ฉันอธิบายทุกอย่างที่ได้รับการเกิดขึ้นกับฉัน
  ตอนนี้เธอรู้สึกไม่ดีสำหรับฉันและเธอจำได้ว่าเธอมีเพื่อนที่ทำงานใน บริษัท
  เงินกู้เธอติดต่อกับพวกเขาและให้ฉันอีเมลของพวกเขาตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจมาก
  เพราะ
  ฉันบอกตัวเองของฉันฉันไม่เคยจะมองหาเงินกู้อีกครั้งเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเธอ
  ให้ฉันและให้ฉันหวังว่าจะลองพวกเขาดังนั้นฉันติดต่อพวกเขาในอีเมลของพวกเขา
  โดยไม่ต้องเสียเวลาที่พวกเขาตอบกลับมาให้ฉันและขอให้รายละเอียดของฉันโดยไม่
  ต้องเน้นหนักฉันฉัน ส่งรายละเอียดของฉันลงไปที่พวกเขาและภายใน 40
  นาทีผมได้รับการแจ้งเตือนจากธนาคารของฉันเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่ฉันมี
  ความสุขมากและผมขอบคุณเพื่อนของฉันและขอบคุณ บริษัท
  เงินกู้เกินไปดังนั้นฉันจ่ายได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เช่าและยาลูกของฉันของ
  ฉันยัง ที่นี่เพื่อช่วยให้สำหรับผู้ที่กำลังมองหาทุกประเภทของเงินกู้ยืมมี
  [mrsstellareneloanfirm@hotmail.com] ยังคง Legit บริษัท
  นอกมีรอที่จะให้สินเชื่อที่คุณสามารถติดต่อกับ บริษัท
  นี้ในอีเมลของพวกเขาที่. และฉันต้องการให้คุณทุกคนที่จะ
  นอกจากนี้ยังร่วมฉันขอขอบคุณ บริษัท
  สำหรับการทำงานที่ยอดเยี่ยมนี้และอธิษฐานต่อพระเจ้าจะอวยพรให้พวกเขามากขึ้น

  botmoogheoo
  จากฉะเชิงเทราประเทศไทย

 • นาง Alomukun

  ขอบคุณพระเจ้ายิ่งใหญ่สำหรับความมีน้ำใจและความดีของเขาเมื่อชีวิตของฉันสิ่งที่จะฉันได้ทำถ้าไม่ได้สำหรับนางสเตลล่า Rene ที่ฉันมักจะเห็นว่าพระเจ้าส่งผู้หญิงคนหนึ่งที่พระเจ้าได้เลือกที่จะช่วยให้ผู้ที่อยู่ในความต้องการทางการเงินอย่างผมที่ไม่ดี ม่ายที่ถูกระบุไว้ในระยะสั้นและระยะสั้นของเงินทุนที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่มีสองเด็กและมีความรับผิดชอบมากดังนั้นผู้หญิงคนหนึ่งที่สูญเสียสามีของเธอและมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายประกอบด้วยค่าเช่าบ้านและค่าไฟฟ้าและถูก scammed ผลรวมของ $ 4000 ผมไม่เคยเชื่อ ว่ายังมี บริษัท เงินกู้ Legit ออนไลน์ที่ยังคงเชื่อว่าคนที่อยู่ในปัญหาทางการเงินและพร้อมที่จะช่วยรับหลังจาก scammed $ 4000 ผมไม่เคยเชื่อว่ายังมี บริษัท เงินกู้ Legit จนฉันมาข้ามโพสต์ที่ถูกโพสต์โดยหนึ่งนาง Omoye บนฟอรั่เดียวกันนี้เธออธิบายว่าเธอได้รับเงินกู้ของเธอจากนางสเตลล่า Rene ที่เป็นซีอีโอนางสเตลล่า Rene สินเชื่อบ้านจากนั้นผมได้มีตัวเลือกไม่มากเกินกว่าที่จะลองโชคของฉันเป็นครั้งที่สามที่จะหลีกเลี่ยงการสูญเสียบ้านของฉัน (ที่พัก ) ดังนั้นฉันคิดเกี่ยวกับมันฉันมาสรุปว่าฉันควรจะลองอีกครั้งดังนั้นผมจึงติดต่อนางสเตลล่า Rene ผ่านทางอีเมล์ที่พวกเขาเข้าร่วมกับผมในเวลาน้อยกว่า 5 นาทีฉันใช้สำหรับผลรวมเงินกู้ยืมของ $ 6,500,00 เงินกู้ได้รับการอนุมัติที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ และหลังการประมวลผลผมได้รับเงินกู้ยืมของฉันในบัญชีธนาคารของฉันเมื่อวานนี้ดังนั้นฉันต้องการได้อย่างรวดเร็วใช้สื่อนี้เพื่อให้คำแนะนำสำหรับผู้หาเงินกู้ที่ออกมีการติดต่อกับนางสเตลล่า Rene อีเมล์ mrsstellareneloanfirm@hotmail.com เธอแน่นอนจะให้เงินกู้ยืมที่คุณต้องการโดยไม่ต้องใด ๆ ความเครียดอีกครั้งขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเมตตาของพระองค์เมื่อชีวิตของฉัน ฉันจะได้รับการรอคอยที่จะได้ยินคำเบิกความของคุณเองเช่นเดียวกับฉัน

  นาง Alomukun

 • debra morgan

  สวัสดี

  นี้คือการแจ้งให้ประชาชนทั่วไปที่นางเดบร้ามอร์แกนผู้ให้กู้เงินให้กู้ยืมส่วนตัวมีเปิดโอกาสทางการเงินสำหรับทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ เราให้ออกเงินกู้อัตราดอกเบี้ย 2% ให้กับประชาชน บริษัท และ บริษัท ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจนและเข้าใจและเงื่อนไข ติดต่อเราวันนี้ e-mail ได้ที่: (Morgandebra816@gmail.com)

 • mr john

  โปรดทราบ!

  นี่คือการโฆษณาออนไลน์จากสมาชิกผู้ให้กู้รัฐบาลได้รับการอนุมัติและได้รับใบอนุญาตที่ให้ออกเงินให้สินเชื่อหลายชนิดเช่นวันจ่าย, ส่วนบุคคล, จำนอง, ธุรกิจ, สินเชื่อรถยนต์ไปยังบุคคลที่ร้ายแรงและความสนใจกับค่าใช้จ่ายที่ต่ำมากอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม 2% .

  ติดต่อฉันในวันนี้ผ่านทางอีเมล์ในการทำงานผ่าน :: williamfinanceagency@gmail.com

  ขอบคุณ..

 • Tommy Richard

  ทุกคนวันที่ดีในประเทศไทย

  ชื่อของฉันคือ Gerrie Gunter ฉันอยู่ที่นี่ในประเทศไทยผมจึงแปลกใจที่จะมีอากาศจำนวนเงินกู้ของ $ 180,000 จาก บริษัท ออนไลน์นี้ผมจะแนะนำให้คุณติดต่อกับพวกเขาถ้าคุณหมดในความต้องการของเงินให้กู้ยืมที่พวกเขาจะช่วยให้ที่นี่เป็นของพวกเขา อีเมล์ (marlyeduarda94@gmail.com) ขอขอบคุณและขอพระเจ้าอวยพร

 • sarah

  ชื่อของฉันคือซาร่าห์ Lura จากสหราชอาณาจักร ฉันต้องการที่จะแบ่งปันประจักษ์พยานของฉันกับประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งที่ชายคนนี้เรียกว่าดร. OKITI ได้ทำเพียงแค่สำหรับฉันคนนี้ได้นำเพิ่งกลับสามีอดีตของฉันหายไปฉันด้วยคาถาที่ดีของเขาผมก็แต่งงานกับผู้ชายคนนี้เรียกว่าสตีเว่นเรา อยู่ด้วยกันมาเป็นเวลานานและเรารักตัวเองของเรา แต่เมื่อฉันก็ไม่สามารถที่จะให้เขาเป็นเด็กเป็นเวลา 2 ปีเขาออกจากผมและบอกผมว่าเขาไม่สามารถดำเนินการได้อีกต่อไปแล้วผมตอนนี้กำลังมองหาวิธีที่จะทำให้เขากลับมาจนกว่าเพื่อน ของฉันบอกฉันเกี่ยวกับชายคนนี้และให้อีเมลผู้ติดต่อของเขา (okitipowerfulcaster@gmail.com) แล​​้วคุณจะไม่เชื่อว่านี้เมื่อผมติดต่อคนนี้เกี่ยวกับปัญหาของฉันที่เขาเตรียมที่เสกนี้และนำสามีหายไปของฉันกลับมาและหลังจากเดือน ฉันคิดถึงเดือนของฉันและไปสำหรับการทดสอบและผลที่ได้ระบุไว้ am AM ตั้งครรภ์มีความสุขในวันนี้ฉันเป็นแม่ของทารกเพศหญิงขอขอบคุณอีกครั้งที่ดีดร. Okiti สำหรับสิ่งที่คุณได้ทำเพื่อฉันถ้าคุณจะออกมีผ่าน ปัญหาใด ๆ ที่ระบุด้านล่างนี้:
  (1) การสะกดรัก
  (2) การเดินทางคนรักหรือสามีของคุณกลับมา
  (3) ได้รับการสะกดงาน
  (4) การสะกดเด็ก
  (5) การรับเงินของคุณกลับมาหลอกลวง
  (6) เอชไอวี / เอดส์คาถา
  (7) การสะกดแต่งงาน
  (8) การเป็นคาถาผู้จัดการ
  (9) การสะกดฆ่า
  (10) การสะกดอำนาจเหนือธรรมชาติ
  (11) การเดินทางคนรักหรือสามีของคุณกลับมา
  (12) การเดินทางคนรักหรือภรรยาของคุณกลับมา
  (13) การกู้คืนที่คุณสูญเสียเงิน
  อีเมล์: (okitipowerfulcaster@gmail.com)