เทียบข้อมูล 2 ชุด กระทรวงพลังงาน – กรรมาธิการธรรมาภิบาล สัมปทานปิโตรเลียมไทย ใครเสียประโยชน์ ?

หลังจากเกิดข้อถกเถียงกันถึงจำนวนผลประโยชน์ปิโตรเลียมที่รัฐได้รับ จากการให้สัมปทานกับบริษัทเอกชนในการขุดเจาะพลังงานธรรมชาติใต้พื้นพิภพของเมืองไทย ว่า “เม็ดเงิน” ที่เข้าหลวงนั้นมีจำนวนที่ “ต่ำมาก” เมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่ประเทศเพื่อนบ้านเรือนเคียงได้รับจาการเปิดสัมปทานปิโตรเลียม

จนล่าสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่งชะลอการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เพื่อใช้เวลาเดินสายทำความเข้าใจกับประชาชนในกรณีดังกล่าว

ทั้งนี้ ประเด็นการจัดเก็บผลประโยชน์ตอบแทนที่รัฐได้จากการสัมปทานเป็น “ปมปัญหา” ที่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นเช่นใด

แม้ว่าทุกครั้งในการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ที่มี น.ส.รสนา โตสิตระกูล ส.ว. กทม. เป็นประธาน จะมีการหยิบยกขึ้นมาหารือทุกครั้ง

ทั้งนี้ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน แจกแจงรายละเอียดการจัดเก็บรายได้รัฐจากกิจการปิโตรเลียมย้อนหลัง 5 ปี ดังนี้

โดยการจัดทำรายได้ดังกล่าว ผู้แทนจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติยืนยันว่า รัฐได้รับผลประโยชน์จากการให้สัมปทานปิโตรเลียมที่ระหว่าง 55-65 % ขณะที่บริษัทผู้ได้รับสัมปทานได้ 35-45 % ตามตาราง

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อมูลในชุดของ กมธ. โดยมีอาจารย์ประสาท มีแต้ม นักวิชาการด้านพลังงาน ในฐานะอนุ กมธ. ได้ยืนยันว่าผลประโยชน์ที่รับได้รับอยู่ที่ 29 %

โดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงานประจำปี 2553 ของกระทรวงพลังงาน ในการเก็บผลประโยชน์ปิโตรเลียมปี 2553

ดังนั้น หากคำนวนด้วยหลักคณิตศาสตร์จะพบว่า

ก. รายได้ที่รัฐบาลได้รับ คือ ภาษีปิโตรเลียม + ค่าภาคหลวง + ผลประโยชน์พิเศษ จะเท่ากับ 29 % ส่วนบริษัทได้รับ คือ กำไรสุทธิของบริษัท จะเท่ากับ 33.7 % หรือสัดส่วนการได้รับประโยชน์ รัฐ : บริษัท เท่ากับ 46 : 54

ข. กำไรสุทธิของบริษัทเทียบกับเงินลงทุน โดยนำกำไรสุทธิของบริษัท หารเงินลงทุนของบริษัท แล้วคูณด้วย 100 จะเท่ากับ 90.3 %

ค. รัฐได้รับจากมูลค่าปิโตรเลียมทั้งหมด 29 % ส่วนที่เหลือ 71 % เป็นของบริษัท

ทั้งนี้ น.ส.รสนาให้สัมภาษณ์ในกรณีดังกล่าวว่า การที่กรมเชื้อเพลิงธรรมาชาติอ้างอิงส่วนแบ่งผลประโยชน์ที่ไทยได้รับที่ 55-59 เปอร์เซ็นต์นั้นถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง เพราะการคำนวณดังกล่าวเป็นการคำนวนที่หักต้นทุนซึ่งเป็นเงินลงทุนของบริษัทไปจำนวน 50 เปอร์เซ็นต์ ทั้งที่จริงๆ แล้วประเทศไทยก็มีต้นทุนคือทรัพยากรซึ่งเป็นพลังงานของชาติอยู่ด้วย ประเด็นนี้ไม่ต่างอะไรกับการที่รัฐไม่คิดมูลค่าทรัพยากรที่ประเทศไทยต้องเสียไป เสมือนกับทรัพยากรเป็นของฟรี หรือเป็นของที่บริษัทผู้ได้รับสัมปทานขุดขึ้นมา และเมื่อมาหักค่าใช้จ่ายซึ่งคิดกันอย่างเต็มที่แล้วที่เหลือเอามาแบ่งกัน ซึ่งผลประโยชน์ที่ประเทศได้รับอยู่ที่ 29 % ถือว่าอยู่ในกลุ่มประเทศที่ได้รับผลประโยชน์น้อยมากๆ เมื่อเทียบกับประเทศอื่น

 • Jo-josung

  รสนาคำนวณผิด

 • บัญชีอัตราค่าภาคหลวงร้อยละของมูลค่าปิโตรเลียม ที่ขายหรือจำหน่ายในรอบเดือน
  ขั้นที่ 1 ปริมาณปิโตรเลียมทุกชนิดที่ขาย หรือจำหน่ายได้ในรอบเดือน ไม่เกิน 60,000 บาเรล ร้อยละ5
  ขั้นที่ 2 ปริมาณปิโตรเลียมทุกชนิดที่ขาย หรือจำหน่ายได้ในรอบเดือน ส่วนที่เกิน 60,000 บาเรล แต่ไม่เกิน 150,000 บาเรล ร้อยละ6.25
  ขั้นที่ 3 ปริมาณปิโตรเลียมทุกชนิดที่ขาย หรือจำหน่ายได้ในรอบเดือน ส่วนที่เกิน 150,000 บาเรล แต่ไม่เกิน 300,000บาเรล ร้อยละ10
  ขั้นที่ 4 ปริมาณปิโตรเลียมทุกชนิดที่ขาย หรือจำหน่ายได้ในรอบเดือน ส่วนที่เกิน 300,000 บาเรล แต่ไม่เกิน 600,000 บาเรล ร้อยละ12.5
  ขั้นที่ 5 ปริมาณปิโตรเลียมทุกชนิดที่ขาย หรือจำหน่ายได้ในรอบเดือน ส่วนที่เกิน 600,000 บาเรล ร้อยละ15
  ปริมาณปิโตรเลียมที่ขายหรือจำหน่ายในรอบเดือน หมายถึงปริมาณปิโตรเลียมทั้งหมด ทุกชนิดที่ผู้รับสัมปทานขายหรือจำหน่ายได้ในเดือนนั้น
  เพื่อประโยชน์ในการกำหนดปริมาณปิโตรเลียม ให้ถือว่าปริมาณความร้อนของก๊าซ ธรรมชาติจำนวนสิบล้าน บี ที ยู มีค่าเทียบเท่าปริมาณปิโตรเลียมหนึ่งบาเรล”

  ด้วยบทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัติ ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันหลายประการ เนื่องจากในขณะที่ตรา พระราชบัญญัติ ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับปิโตรเลียมในประเทศไทยไม่มากนัก แต่หลังจากนั้นได้มีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม มากขึ้นและได้ข้อมูลทางธรณีวิทยาของประเทศมากขึ้นจนอาจบ่งชี้ได้ว่า แหล่งปิโตรเลียม ในประเทศไทยส่วนใหญ่น่าจะมีขนาดเล็ก (Marginal field) นอกจากนี้ สภาพการณ์ เกี่ยวกับปิโตรเลียมในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมากทั้งในด้านแหล่งปิโตรเลียมที่ค้นพบใหม่ ในภูมิภาคเดียวกันกับประเทศไทย และในด้านราคาน้ำมันดิบที่ตกต่ำลง เป็นเหตุให้ การลงทุนสำหรับการสำรวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมภายในประเทศไม่ขยายตัว เท่าที่ควรดังนั้น เพื่อจูงใจให้การสำรวจและพัฒนาปิโตรเลียมเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องอัน จะช่วยให้การนำทรัพยากรปิโตรเลียมมาใช้ประโยชน์ได้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจตลอดจน เพื่อปรับปรุงแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้ง ปรับปรุงมาตรการในการเร่งรัดการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจึงจำเป็นต้องตรา พระราชบัญญัตินี้
  ( ร.จ.เล่ม 106 ตอนที่ 128 หน้า 1 14 สิงหาคม 2532)

 • จะคำนวณตามพรบ. ปิโตรเลียม 2514 แก้ไขเพิ่มเติม 2532 ไม่ได้คำนวณตามใจฉันอย่างรสนา “หากคำนวนด้วยหลักคณิตศาสตร์จะพบว่า” ……….ตลกนะ สร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชน แถมไม่เปิดใจรับฟังแก้ไข

  จากการคำนวนตารางสุดท้ายด้านบน เมื่อคิดทุกอย่างเป็น % เทียบ 100 แล้ว จะต้องเอา
  มูลค่าปิโตรเลียม 100% – ค่าภาคหลวง 12.2% -ผลประโยชน์พิเศษ 0.5% – เงินลงทุน 37.3%

  100-12.2-0.5-37.3 เหลือ 50%

  จ่ายภาษี 50% เข้ารัฐ 25% บริษัท 25%

  รัฐจะได้ 12.2+0.5+25 = 37.7%
  บริษัทได้ 25 %

  ทั้งหมด 37.7+25 = 62.7% คิดเทียบ = 100%
  37.7*100/62.7 = 60.13%…………เป็นของรัฐ
  25*100/62.7 = 39.87%………….เป็นของบริษัท

  • Supotchun

   ขออนุญาตถามว่า คุณปอปลา ทำงานที่ไหนครับ
   หวังว่าคงไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับกลุ่มที่ได้รับผลประโยฃน์จากธุรกิจพลังงานที่แสนจะกำไรงาม และเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งที่สุดในตลาดทุนตลาดหุ้นมาหลายปี
   ลองอ่าน
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151063220387590&set=a.259392097589.142774.819632589&type=1&theater
   เพิ่มเติม ความจริงเกี่ยวกับการขุดเจาะและสำรวจปิโตรเลียมในประเทศไทย

 • ดังนั้น หากคำนวนด้วยหลักคณิตศาสตร์จะพบว่า

  ก. รายได้ที่รัฐบาลได้รับ คือ ภาษีปิโตรเลียม + ค่าภาคหลวง + ผลประโยชน์พิเศษ จะเท่ากับ 37.7 % ส่วนบริษัทได้รับ คือ กำไรสุทธิของบริษัท จะเท่ากับ 25 % หรือสัดส่วนการได้รับประโยชน์ รัฐ : บริษัท เท่ากับ 60 : 40

  ข. กำไรสุทธิของบริษัท เทียบกับเงินลงทุน โดยนำกำไรสุทธิของบริษัท 91425.59 (คิดตาม 25% ที่หาได้)หารเงินลงทุนของบริษัท136,454.0 แล้วคูณด้วย 100 จะเท่ากับ 67 %

  ค. รัฐได้รับจากมูลค่าปิโตรเลียมทั้งหมด 60.13 % ส่วนที่เหลือ 39.87 % เป็นของบริษัท

 • Dogingposition

  ไม่เข้าใจ ข้อมูลได้เยอะแยะตกลงอันไหนไม่มั่ว ขอร้องเถอะนะอยากได้ที่เสนอทั้งสองฝ่าย ไม่ใช่เอาแต่ส่วนที่เลวร้ายมาเสนอเพียงด้านเดีบว

 • ข้อเท็จจริงตอน 1

 • อ่านข้อเท็จจริงตอน 2 3 และ 4

 • เข้าไปอ่านรายงานของกระทรวงพลังงาน 2553 ในส่วนการจัดเก็บรายได้พบว่า
  (โหลดอ่านได้ที่ http://www.energy.go.th/sites/all/files/energy_report53_1.pdf)

  จัดเก็บรายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียม (มกราคม – ธันวาคม 2553)
  มีการจัดเก็บรายได้รัฐจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมจากแหล่งบนบก ในทะเล และการประกอบ
  กิจการปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย รวมรายได้จำนวนทั้งสิ้น 56,592.57 ล้านบาท โดยมี
  รายละเอียดดังนี้
  ? รายได้ที่จัดเก็บภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,334.43 ล้านบาท
  โดยจัดเก็บได้จาก
  – ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม รายได้จากการรับชำระค่าภาคหลวงปิโตรเลียม เป็นเงิน 43,554.65 ล้านบาท
  โดยแบ่งเป็น
  1) แหล่งผลิตบนบก 4,366.27 ล้านบาท เป็นรายได้รัฐ (ร้อยละ 40)1,176.56 ล้านบาท และจัดสรรให้
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ 60) 1,764.83 ล้านบาท
  2) แหล่งผลิตในทะเลอ่าวไทย 29,336.29 ล้านบาท เป็นรายได้รัฐ 29,133.71 ล้านบาท จัดสรร
  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 202.58 ล้านบาท
  – เงินผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ (SRB) เป็นเงิน 1,779.77 ล้านบาท

  ? รายได้ที่จัดเก็บภายใต้พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย พ.ศ. 2533
  – รายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ในเดือน
  มกราคม – ธันวาคม 2553 รวมเป็นเงิน 11,258.14 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าภาคหลวง 3,402.12 ล้านบาท
  ค่าปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกำไร 7,661.45 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 194.57 ล้านบาท

  ….ยังหากำไรสุทธิของบริษัท กับมูลค่าปิโตรเลียม เงินลงทุน ภาษี ไม่เจอ ไม่ทราบว่าในตาราง….ไปเอาตัวเลขมาจากไหนค่ะ ???? ช่วยชี้แหล่งที่มาด้วยค่ะ

  ส่วน รายได้ภาษีทรัพยากรธรรมชาติ เป็นรายได้จากค่าภาคหลวงปิโตรเลียมทั้งหมด มูลค่าทรัพยากรที่ประเทศไทยต้องเสียไป ไม่ได้ให้ฟรีนะคะ

 • ขอแหล่งที่มารายงานตัวเลข กำไรสุทธิ กับเงินลงทุนบริษัทด้วยค่ะ
  เข้าไปหารายงานของกรมเชื้อเพลิงฯ และกระทรวงหลังงานแล้วตัวเลขต่างกันนิดหน่อย

 • คนไทย

  ในรัฐบาล กะ ฝ่ายค้าน มีใครได้ผลประโยชน์ครับ ประชานชนคงโง่ตลอด/ขอบคุณที่ทำให้สาธารณชนตาสว่างครับ

 • Jet Societies

  ถ้าจะพูดถึงเงินลุงทุนของบริษัทก็ต้องคิดถึงการลงทุนของประเทศด้วยเหมือนกัน เพราะทรัพยากรพลังงานก็ถือเป็นต้นทุนของประเทศนะครับ %ส่วนนี้ต้องพิจารณาดีๆ บริษัทลงทุน ได้ทุนคืนได้กำไรไป แต่ประเทศลงทุน ได้ภาษีและค่าภาคหลวงแต่เสียต้นทุนทรัพยากร ต้องปรับสัดส่วนค่าภาคหลวงให้เหมาะสมมากกว่านี้ครับ